Nieuwsbericht College stelt reactienota Oplossing LAB071 en samenwerkingsovereenkomst vast

Gepubliceerd op: 23 april 2015 16:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben op 21 april 2015 de Reactienota Oplossing LAB071 vastgesteld. Zij stellen de gemeenteraad voor de oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie vast te stellen. Het college stelde eveneens de samenwerkingsovereenkomst tussen Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest vast. Daarin worden afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de oplossing LAB071 in concrete maatregelen. Het college van Leiden heeft een gelijkluidend besluit genomen.

De oplossing LAB071 bestaat uit 'No Regret maatregelen' en een pakket van aanvullende infrastructurele maatregelen op de Leidse Ring. Deze ring – voorheen aangeduid als Agglo-ring - bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute.

De oplossing LAB071 heeft ter inzage gelegen van 5 februari tot en met 18 maart 2015. Er zijn 133 reacties ontvangen. Hieruit blijkt dat de oplossing LAB071 breed wordt onderschreven. Men maakt zich wel zorgen over de effecten van de Leidse Ring en wat die betekenen voor de woonkwaliteit in de directe omgeving van de route.

Het reactietraject heeft niet geleid tot een heroverweging van de oplossing. Wel is naar aanleiding van het reactietraject het validatierapport op een paar punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in een erratum dat in de reactienota is opgenomen.

De oplossing LAB071 zorgt voor een betere doorstroming op de Leidse Ring en een afname van doorgaand verkeer in de stads- en dorpskernen. De colleges accepteren dat er op deze route meer autoverkeer komt en dat dus ook verkeerslawaai zal toenemen. Het nemen van aanvullende milieumaatregelen langs de ring maakt deel uit van de verdere uitwerking van de oplossing. Per saldo zien de colleges voor de agglomeratie verbeteringen. De binnengekomen reacties zijn door de colleges van antwoorden voorzien.

De verkenning LAB071 is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

Inspreken
In de gemeente Leiderdorp wordt de oplossing van LAB071 op 11 mei behandeld in het Politiek Forum (aanvang 20.30 uur). Burgers kunnen tijdens het Politiek Forum meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch 071 54 54 821.
In de gemeente Leiden wordt de oplossing van LAB071 op 12 mei behandeld in de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Als u tijdens een commissievergadering wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering (voor 16.00 uur) aanmelden als inspreker bij de secretaris van de commissie (gegevens zijn te vinden op de website of in de Stadskrant) of bij de secretaresse, mw. Ebels (telefoonnummer: 071-516 51 07 of e-mail: s.ebels@leiden.nl). Bij vergaderingen die om 16.00 uur beginnen, kunt u zich voor 12.00 uur aanmelden.

Bekijk:
Reactienota
Validatierapport Oplossing LAB071
Publiekssamenvatting Oplossing LAB071

Voor meer informatie over de verkenning LAB071 en een volledig overzicht van alle documenten kijkt u op www.leiden.nl/LAB071