Nieuwsbericht College vindt verder bezuinigen noodzakelijk

Gepubliceerd op: 29 februari 2012 00:00

De financiële opgave van de gemeente Leiderdorp is en blijft fors. Taakoverhevelingen, rijksbezuinigingen, en ook de eigen plannen leggen een flink beslag op de beschikbare middelen.
Voor Leiderdorp geldt dat de doorwerking van rijksbeleid en de uitvoering van gemeentelijke plannen niet met elkaar in evenwicht te brengen zijn in de lopende begroting. Deze situatie vraagt om concrete keuzes om ons huishoudboekje ook in de komende jaren op orde te houden. Het college voorziet daarom dat verdere bezuinigingen van € 1,5 tot € 2 miljoen onontkoombaar zijn. Dit komt bovenop de bezuinigingstaakstelling die al in de meerjarenbegroting 2012-2015 is opgenomen en die oploopt tot circa €1 miljoen.
Het college stelt de raad daarom voor dat het noodzakelijk is besluitvorming over (nog) niet gedekte investeringsplannen voorlopig stop te zetten totdat aan de hand van de financiële kadernota meer duidelijk is over het totale financiële beeld voor de komende jaren.

De kadernota wordt op 2 juli as. behandeld in de gemeenteraad.

Het college heeft de raad per brief geïnformeerd over de komende financiële kadernota 2013. De tekst van de volledige brief kunt u downloaden op http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven