Nieuwsbericht College wil verder met BSW op locatie Leeuwerikstraat

Gepubliceerd op: 21 mei 2008 00:00

Het college gaat door op de ingeslagen weg om een Brede School West (BSW) te realiseren aan de Leeuwerikstraat. De drie scholen, De Driemaster (protestants christelijke onderwijs), de Prins Willem Alexanderschool (openbaar onderwijs) en Daltonschool De Leeuwerik (katholiek onderwijs) geven de voorkeur aan het ontwikkelen van een brede school voor PWA en De Driemaster aan de Wilddreef en daarnaast vervangende nieuwbouw voor De Leeuwerik aan de Leeuwerikstraat. Volgens het college voeren de schoolbesturen echter onvoldoende zwaarwegende argumenten aan om aan deze wens tegemoet te komen. De voordelen van één overkoepelend gebouw zijn naar de mening van het college groter. De bevoegdheid om te besluiten tot nieuwbouw en de locatiekeuze is een zaak van het gemeentebestuur.

Eén gebouw
Er komt wat betreft het college dus één gebouw aan de Leeuwerikstraat waarin zich zowel de Brede School West (samenwerking tussen kinderopvang, De Driemaster en de prins Willem Alexanderschool), als Daltonschool de Leeuwerik zullen vestigen. De laatste met behoud van eigen identiteit, omdat de school onlangs besloot geen onderdeel te willen uitmaken van het brede school-concept.

Programma van eisen
De kernpartners van de BSW hebben op 1 november 2005 een intentieverklaring ondertekend, waarin zij uitspreken dat zij in gezamenlijkheid en in onderlinge afstemming een nieuw te bouwen Brede School West gaan ontwikkelen. De gemeente Leiderdorp heeft hierbij een regisserende rol gekregen. Er is een programma van eisen opgesteld en twee maal is ondersteuning ingehuurd ten behoeve van de intensivering van de samenwerking tussen de kernpartners.

Het eerste ondersteuningstraject heeft geleid tot vaststelling van een ruimtelijk programma van eisen in de stuurgroep van 30 oktober 2007. Daarnaast zijn ook de uitgangspunten vastgelegd voor wat betreft de visie op samenwerking, visie op activiteiten en samenwerking met derden.

Geen verdere vertraging
Na een tweede ondersteuningstraject, hebben partijen geconstateerd dat zij toch een uiteenlopende visie op samenwerking hebben. Zodanig zelfs dat in de stuurgroepvergadering van 22 april 2008 geen overeenstemming is bereikt over realisatie van een Brede School op de locatie Leeuwerikstraat. De partijen hebben vervolgens het vertrouwen in elkaar opgezegd. Het college heeft de scholen kenbaar gemaakt dit geen zwaarwegend argument te vinden en door te willen gaan op de ingeslagen weg. Het proces verdraagt geen verdere vertraging en ook financieel is er niet meer ruimte dan er door de raad voor de realisatie op de Leeuwerikstraat beschikbaar is gesteld. Daarnaast is het college van mening dat het brede-schoolgebouw, inclusief de verkeerskundige maatregelen,  goed in te passen is op de locatie Leeuwerikstraat. Met omwonenden is hierover nagenoeg overeenstemming bereikt.