Nieuwsbericht Commissie ruimte 17 mei 2011 kort verslag

Gepubliceerd op: 25 mei 2011 00:00

De commissie besprak de vragen van BBL over de bijdrage van Leiderdorp aan de RijnGouweLijn. Het college zegde aanvullende beantwoording toe. De commissievraag komt terug in de raad van 30 mei. De vragen en antwoorden staan in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl

Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015
Bij dit onderwerp waren twee insprekers. Mevrouw Lamain, namens Comité Zijldijk, vroeg aandacht voor de wateroverlast in het Zijlkwartier en duidelijkheid over de uitvoeringsplannen en planning op de Zijldijk. Dhr. Tigchelaar sprak in namens bewonersvereniging Essenpark. Hij vroeg aandacht voor de waterkwaliteit en de stankoverlast in het Essenpark en het ontbreken daarvan in het rioleringsplan.
De commissie is blij dat het plan er is. Wel zijn een aantal kritische opmerkingen en vragen gemaakt, vooral over de financiële dekking en de uitvoering. De commissie riep het college op samenwerkingsmogelijkheden nader te onderzoeken om de kosten beheersbaar te houden en de nodige kennis te delen. Het college zegde toe de aanpak van de wateroverlast in het Zijlkwartier de hoogste prioriteit te geven. Ook de waterkwaliteit en stankoverlast krijgen nadere aandacht. De raad neemt op 30 mei 2011 een besluit over het gemeentelijk rioleringsplan.

De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 en de bijbehorende specifieke kredietaanvragen
De commissie en gemeenteraad worden twee maal per jaar geïnformeerd over alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten en de financiële tussenstand. De commissie adviseerde positief over de GIG 2011 waarin de actualisatie van de grondexploitaties verzameld is. De raad neemt op 30 mei 2011 een besluit.

Verordening wijziging woningvoorraad
De meerderheid van de commissie adviseerde positief over dit voorstel. De VVD maakte een voorbehoud: ze herkent zich onvoldoende in dit voorstel. De raad neemt op 30 mei 2011 een besluit.

Hekwerk Oude Spoorbaan
De commissie besprak het voorstel over het vervangen van het hekwerk door betonnenbarriers en de daarbij behorende begrotingswijziging. In verband met het ontbreken van financiële dekking beraden de fracties zich nader en komen mogelijk met een amendement. De raad neemt op 30 mei 2011 een besluit.