Nieuwsbericht Commissievergaderingen 28, 29 en 30 november 2011

Gepubliceerd op: 23 november 2011 00:00

Commissievergadering Bestuur en Maatschappij 28 november 2011

Op maandag 28 november om 19.30 uur vergadert de commissie Bestuur en Maatschappij in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 •  Wmo beleidsplan 2011-2015 "Samen leven in Leiderdorp" (max. behandeltijd 1 uur)
 • Rekenkameronderzoek uitvoering Leerplichtwet in Holland Rijnland
 • Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012
 • Alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB)
 • Begrotingswijziging tekort sociaal beleid

De volledige agenda met de bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem

 

Commissievergadering Ruimte 29 november 2011
Op dinsdag 29 november om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

 • Uitvoeringsplan Integraal Verkeers en Vervoersplan (IVVP) (max. behandeltijd 1 uur)
 • Brede School West (BSW)
 • Categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking nodig is
 • Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9
 • Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nieuwbouw Simon Smitweg 7
 • Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Hoofdstraat 124-126
 • Duurzaamheidsagenda 2011-2014
 • Duurzaamheidlening

 Besloten deel

 • Ontwikkeling Plantage

De volledige agenda met de bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem

 

Gecombineerde commissievergadering 30 november 2011
Op woensdag 30 november om 19.30 uur is er een gecombineerde commissievergadering Bestuur en Maatschappij en Ruimte. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

 • Voortgangsrapportage GIG 2011
 • Bestuursrapportage 1 januari t/m 30 september 2011
 • Begrotingswijziging 9 en 10 boekjaar 2011
 • Actualisering belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2012
 • Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012
 • Procesvoorstel toekomst Leiderdorp
 • Voorziening wachtgeld bestuurders

De volledige agenda met de bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.