Nieuwsbericht Commissievergaderingen augustus 2010

Gepubliceerd op: 18 augustus 2010 00:00

Commissie Bestuur en Maatschappij

Op maandag 23 augustus 2010 vergadert de commissie bestuur en Maatschappij, aanvang 20.00 uur.

 1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Beëdiging burgerraadsleden
4. Vragenronde
5.  Ingekomen stukken
6. Jaarverslag commissie Bezwaar- en Beroepschriften 2009
7.  Verordening inburgering gemeente Leiderdorp 2010
8. Vaststellen van de verordening Wet Inburgering gemeente Leiderdorp 2010.
9. JOP’s Houtkamp
10.Zomernota en begrotingswijziging 5 2010
In de planning en controlcyclus is opgenomen dat na 6 maanden wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting. Dat gebeurt in deze eerste zomernota. Naar aanleiding van de zomernota 2010 de begrotingswijziging 5 vaststellen.
11.Strategische Visie integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp
Vaststellen van de strategische visie integraal veiligheidsbeleid Leiderdorp als eerste stap naar een nieuwe kadernota integraal veiligheidsbeleid 2010 – 2013.
12. Jaarrekening 2009 stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG)
Conform de statuten van de Stichting wordt deze jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
13. Mededelingen (regio)
14. Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering van 14 juni 2010.
15. Rondvraag
16. Sluiting

 

Commissie Ruimte 

Op dinsdag 24 augustus 2010 vergadert de commissie Ruimte, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vragenronde
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen (regio)
6. Mededelingen Gemeentelijke Integrale grondexploitatie
    (GIG) algemeen
7. Terugbetaling aan provincie van al ontvangen VINEX- subsidie Doeshof (Achter ’t Hofje). Besluiten over instemming met onttrekking aan de reserve van een bedrag van € 258.660,- om reeds verstrekte subsidie terug te betalen aan de Provincie omdat de gevraagde prestatie nog niet in voorbereiding was of is.
8. Vaststelling bestemmingsplan Schansen
Besluiten over te gaan tot het vaststellen van een actueel bestemmingsplan voor de Schansen e.o.
9. Wijziging bouwverordening 2007
Besluiten over te gaan tot vaststelling van de Bouwverordening 2010. De wijziging van de Bouwverordening 2007 en de toelichting is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
10. Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de Commissievergadering van 15 juni 2010.
11. Rondvraag

Regiocommissie

 Op dinsdag 24 augustus vergadert de Regiocommissie, vanaf 21.00 uur. Op de agenda staat:

1. Opening
2. Focus 2014 Holland Rijnland
Voortzetting van de discussie uit de regiocommissie van 23 juni. Doel: opnieuw bespreken wat voor Leiderdorp van belang is en schriftelijke reactie voorbereiden richting Holland Rijnland.
3. Leiderdorpse inzet op aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden
Bespreken wat de inzet op de aanbevelingen zal zijn, aan de hand van het gespreksmemo
4. Discussie samenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
Aan de hand van het gespreksmemo bespreken:

  • Standpuntbepaling samenstelling AB Holland Rijnland
  • Conformeert Leiderdorps zich aan een meerderheidsstandpunt in het AB van 27 oktober
  • Adviseert de commissie over het standpunt van Leiderdorp en bekrachtigt de raad dit advies op 6 september of vind de discussie in de raad nogmaals plaats

5. Rondvraag
6 . Sluiting (23.00 uur) 

 

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Op 27 augustus 2010 behandelt de commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak in het openbaar:

Om 15.45 uur: het bezwaarschrift gericht tegen het gedeeltelijk niet verstrekken van informatie met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Centrumplein’ op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

 De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op bovengenoemd tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.