Nieuwsbericht Commissievergaderingen op 28 februari en op 1 maart 2011

Gepubliceerd op: 23 februari 2011 00:00

De commissie Bestuur en Maatschappij vergadert op maandag 28 februari, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat: 

-  Opening
-  Vaststellen agenda
-  Vragenronde
Ingekomen stukken
-  Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2011
In verband met een aantal wijzigingen in de praktijk is de verordening geactualiseerd. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
Instellen werkgeverscommissie Griffie conform art. 83 Gemeentewet
Omdat het onmogelijk is voor de raad als geheel om de dagelijkse werkgeverstaken uit te      voeren is het voorstel om uit de raad een commissie samen te stellen die deze taken    uitvoert. Het vaststellen van de samenstelling, taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie wordt vastgelegd in de Verordening Werkgeverscommissie ex artikel 83 Gemeentewet. Deze verordening is gebaseerd op de modelverordening zoals opgesteld door de landelijke werkgroep rechtspositionering. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
Subsidiebeleid 

  • Evaluatie subsidiebeleid, ter bespreking. 
  • Vaststellen subsidieplafonds 2012
    Het vastleggen van de financiële kaders voor subsidiëring in 2012. Het gaat om het plafond voor het subsidieprogramma en het plafond voor de productgerichte exploitatiesubsidies.Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011. 
  • Kaderstelling/prioritering subsidieverlening 2012
    Vaststellen van de prioritering/kaderstelling voor de subsidieverlening 2012. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.

 - Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, beleidsvisie participatie 2011 – 2014
 Het vaststellen van het beleidsplan Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van    bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
- Dienstverleningsovereenkomst Leiden - Leiderdorp 2011 t/m 2012
Instemmen met De dienstverleningsovereenkomst Leiden - Leiderdorp voor de uitvoering  van de sociale dienst voor de periode 2011 tot en met 2012. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
- Griffieplan 2011
Een terugblik op 2010 aan de hand van (ken)getallen en een vooruitblik op 2011.
- Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
Ter bespreking, waarbij de werkgroep nadrukkelijk aan de raad vraagt of zij op de    ingeslagen weg verder kan werken aan de uitwerking en implementatie van de voorstellen. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
-  Begrotingswijziging 3 boekjaar 2011
Vast te stellen begrotingswijziging 3; boekjaar 2011.Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
- Mededelingen (regio)
- Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering van 17 januari 2011.
- Rondvraag
- Sluiting (23.00 uur)

 

De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 1 maart 2011, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat: 

- Opening
- Vaststellen agenda
- Vragenronde
-  Ingekomen stukken
-  Mededelingen

  • Regio
  • Gemeentelijke integrale grondexploitaties (GIG)

-  Marktverordening
Vaststellen van de marktverordening 2011. Ter besluitvorming in de raad van 14 maart 2011.
- Milieudienst West Holland (MDWH) aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissie Ruimte van 18 januari 2011
-  Rondvraag
- Sluiting (23.00 uur)