Nieuwsbericht Commissievergaderingen september 2010

Gepubliceerd op: 15 september 2010 00:00

raadszaalCommissie Bestuur en Maatschappij

 Op maandag 20 september vergadert de commissie Bestuur en Maatschappij in het gemeentehuis van Leiderdorp, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
- Vragenronde
- Ingekomen stukken
- Resultaten Mystery-onderzoek rekenkamer
De rekenkamer biedt de resultaten aan van het onderzoek naar het algemene e-mailadres van de gemeente Leiderdorp. Met dit onderzoek is beoogd een aspect van klantvriendelijkheid van de gemeente in beeld te brengen met als doel handreikingen te doen om de dienstverlening zo mogelijk te verbeteren.
 

- Kerntakendiscussie
Akkoord te gaan met het betrekken van het college, met ondersteuning van het ambtelijk apparaat en externe begeleiding, bij de afronding van de kerntakendiscussie Leiderdorp. Ter besluitvorming in raad van 11 oktober 2010.

- Actualisatie normenkader accountantscontrole 2010
Door wijzigingen in wet- en regelgeving dient het normenkader jaarlijks te worden aangepast zodat er een volledig- en juist overzicht is van de door de externe accountant in de rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving.Ter besluitvorming in de raad van 11 oktober 2010.

- Vaststellen van 3 gewijzigde verordeningen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB)
Na de eerste vaststelling en inwerkingtreding in 2004 zijn in juli 2008 de huidige verordeningen van kracht geworden, te weten:

1. Verordening re-integratie 2008;

2. Maatregelenverordening WWB 2008; en

3. Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2008.

De gewijzigde verordeningen moeten een efficiënte en effectieve alsmede rechtsgelijke en -zekere uitvoering van de wetten, conform de actuele wettelijke bepalingen verzekeren. Ter besluitvorming in raad van 11 oktober 2010.

- Vaststellen Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 en Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010
Met deze verordeningen biedt de gemeenteraad het college van B&W, binnen de door wet en de door uw Raad gestelde kaders, de instrumenten en uitvoeringsruimte om op lokaal niveau (financiële) consequenties te verbinden aan het verwijtbaar gedragen dan wel niet  (voldoende) nakomen van aan de wet verbonden en/of krachtens de wet opgelegde verplichtingen door een uitkeringsgerechtigde en om het ten onrechte ontvangen, misbruiken en oneigenlijk gebruiken van een uitkering te bestrijden. Ter besluitvorming in raad van 11 oktober 2010.

- Mededelingen (regio)
- Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering van 23 augustus 2010
- Rondvraag
- Sluiting (23.00 uur)

 

Commissie Ruimte

Op dinsdag 21 september vergadert de commissie Ruimte in het gemeentehuis van Leiderdorp, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
- Vragenronde
- Ingekomen stukken
- Mededelingen (regio)
- Mededelingen GIG algemeen
- Vaststellen bestemmingsplan Boterhuispolder
Het bestemmingsplan Boterhuispolder naar aanleiding van de reacties op de zienswijzen gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de “Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boterhuispolder Leiderdorp” en de “Staat van wijzigingen”. Ter besluitvorming in de raad van 11 oktober 2010.

- 5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
Het algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 30 juni 2010 unaniem de 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vastgesteld. Deze wijziging is noodzakelijk om het mogelijk te maken dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel gaan uitmaken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland (CVV). Nu ligt de wijziging ter besluitvorming voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Ter besluitvorming in de raad van 11 oktober 2010.
 

-SSC/ Servicepunt71
Op 10 juni 2008 is door de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude het Convenant Shared Service Center Leidse Regio ondertekend. In het convenant spreekt Leiderdorp, samen met de drie andere gemeenten het voornemen uit om samen te werken op het gebied van de uitvoering van diverse bedrijfsvoeringstaken.

a. bedrijfsplan (verantwoordelijkheid college)
In dit voorstel is de vraag kennis te nemen van het bedrijfsplan SSC Leidse Regio versie 30 juni 2010 en wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio.

 b. gemeenschappelijke regeling (verantwoordelijkheid raad)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, behoudens het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad per 1 januari 2011, samen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 te treffen. Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de toestemming van de gemeenteraad vereist om de regeling ook daadwerkelijk te kunnen treffen. In dit voorstel wordt deze toestemming aan uw raad gevraagd.

- Beschikbaar stellen middelen voor onderhoud betonnen bruggen 2010 - 2013
Vaststellen van het opgestelde beheersplan voor herstel van betonnen bruggen en beschikbaar stellen van het eerste deel van de benodigde middelen. Ter besluitvorming in de raad van 11 oktober 2010.

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In het kader van de per 1 oktober in werking tredende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigen in dit wijzigingsvoorstel een drietal verordeningen, de Algemene Plaatselijke Verordening 2010, de Erfgoedvergoedverordening Leiderdorp 2008 en de verordening op de beplantingen Leiderdorp 2009.Ter besluitvorming in de raad van 11 oktober 2010.

- Lijst van toezeggingen
- Rondvraag
- Sluiting (23.00 uur)