Nieuwsbericht Concept sport- en beweegnota ter inzage

Gepubliceerd op: 02 oktober 2019 09:05

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft op 1 oktober 2019 de concept sport- en beweegnota vastgesteld. In deze nota nemen we u mee in onze ambitie: meer inwoners die blijvend sporten en bewegen.

Wat hiervoor nodig is, is aanwezig in de Leiderdorpse samenleving. Vrijwilligers, sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners zoals scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en Incluzio Leiderdorp dragen ieder een steentje bij. Samen vormen zij, door gebruik te maken van de fysieke infrastructuur en gesteund door de zogenaamde programmatische elementen (levensloopgericht aanbod, een veilig sportklimaat etc.), het Leiderdorps beweeg- en sportkapitaal. Om dit kapitaal te laten renderen zetten we in op versterken en verbinden. Hoe we dat doen leest u in deze beleidsnota.

Direct betrokkenen hebben op verschillende momenten in 2019 input kunnen leveren voor deze nieuwe nota. Om iedereen, die nog niet is gehoord, te betrekken leggen we de conceptnota voor inspraak ter inzage.

Ter inzage en inspraak
De concept sport- en beweegnota ligt de komende vier weken, vanaf 2 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019, ter inzage in het gemeentehuis. Deze is daarnaast ook digitaal beschikbaar via www.leiderdorp.nl/sportnota.

U kunt uw inspraakreacties tot uiterlijk 30 oktober 2019 schriftelijk indienen en richten aan de burgemeester en wethouders van Leiderdorp t.a.v. team Samenleving, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Daarnaast kunt u uw reacties ook per e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl t.a.v. team Samenleving.

Vervolg
We verwerken de inspraakreacties in de nota of beargumenteren waarom zij niet tot een wijziging leiden. Na vaststelling in het college van burgemeester en wethouders wordt de nota op 9 december besproken in het politiek forum en naar verwachting op 16 december 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij team Samenleving. Dit team is bereikbaar via telefoonnummer 071-5458500 of per e-mail via info@leiderdorp.nl.