Nieuwsbericht Concept Welstandsnota Leiderdorp 2016 ter inzage

Gepubliceerd op: 20 januari 2016 11:30

Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk gebieden in Leiderdorp 'welstandsvrij' maken. Bij bouwaanvragen die een vergunning vereisen, wordt dan niet meer getoetst of zij qua vormgeving en verschijningsvorm in hun omgeving passen. Voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden en objecten, ontwikkellocaties en reclameobjecten blijft welstand gelden. Dat staat in het concept Welstandsnota Leiderdorp 2016. De nota bevat het nieuwe gemeentelijk welstandsbeleid. Ze ligt van 21 januari tot en met 2 maart 2016 ter inzage. In deze periode kan iedereen op de nota reageren.

De welstandsnota legt voor vergunningplichtige bouwwerken regels op, die de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving en het openbaar gebied moeten waarborgen. De nota bevat criteria voor positie, massa, kleur en materiaalsoort van bouwwerken.

De gemeente heeft gekozen voor welstandsbeleid dat waar mogelijk vrijheid biedt en alleen sturing geeft waar nodig. Ze wil in gebieden met een goede ruimtelijke basiskwaliteit bewoners en ondernemers vrij laten bouwwerken naar eigen inzicht vorm te geven (uitgezonderd monumenten en reclame). Welstand beperkt zich tot gebieden waar sturing op de vormgeving en verschijningsvorm van gebouwen nodig is of bescherming van erfgoed wenselijk is.

Nota inzien
Lees hier het concept Welstandsnota Leiderdorp 2016. Ook is het mogelijk de nota tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis.

Informatieavond raad
Op maandag 15 februari 2016 wordt van 21.30 tot 22.15 uur tijdens de informatieavond van de gemeenteraad een toelichting op het concept welstandsnota gegeven. Het college van burgemeester en wethouders hoort dan graag de reactie van de raadsleden en is ook benieuwd naar de opvattingen van geïnteresseerde bewoners en ondernemers. U bent dan ook van harte welkom.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging (van 21 januari tot en met 2 maart 2016) kan iedereen schriftelijk, digitaal of mondeling een reactie (zienswijze) op de welstandsnota geven.

  • Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar de gemeenteraad van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze Concept Welstandsnota Leiderdorp 2016'.
  • Digitale zienswijzen kunnen worden gemaild naar ro@leiderdorp.nl, t.a.v. de gemeenteraad van Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze Concept Welstandsnota Leiderdorp 2016'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact opnemen met Merijn Vroonhof, telefoonnummer (071) 54 58 500 of per e-mail m.vroonhof@leiderdorp.nl.

Besluitvorming
De ingediende reacties kunnen aanleiding zijn de welstandsnota aan te passen. De gemeenteraad stelt de welstandsnota naar verwachting in juni 2016 vast.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Marije Stelloo, e-mail m.stelloo@leiderdorp.nl of met Merijn Vroonhof, e-mail m.vroonhof@leiderdorp.nl of telefoonnummer (071) 54 58 500.