Nieuwsbericht Consumentenvuurwerk verkoop en opslag Lijnbaan 3a

Gepubliceerd op: 01 december 2010 00:00

Bij een aantal omwonenden van het bedrijventerrein De Baanderij is onrust ontstaan over de mogelijke vestiging van een bedrijf voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op de Lijnbaan 3a. De gemeente begrijpt de onrust en hecht er dan ook waarde aan u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot vestiging van dit  bedrijf en over verkoop van vuurwerk in het algemeen.

Wat gaat er precies gebeuren op de locatie lijnbaan 3a?
Op 30 juli  2010 is een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor de opslag en verkoop van maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk. Hierbij is tevens een milieuvergunning aangevraagd. Ook is via ‘een melding’ toestemming gevraagd voor de opslag van maximaal 1.000 kg consumentenvuurwerk.

Op dit moment is de aanvraag voor de bouwvergunning nog in behandeling bij de gemeente en de aanvraag om een milieuvergunning bij de Milieudienst West-Holland. De bouwvergunning kan niet worden verleend als er geen milieuvergunning wordt afgegeven.

Omdat het bedrijf voor verkoop en opslag van consumentenvuurwerk zich binnen het geldende bestemmingsplan De Baanderij wil vestigen in de dubbelbestemming ‘veiligheidszone LPG’ is een ontheffingsprocedure nodig voordat bovengenoemde vergunningen kunnen worden verleend. Het bedrijf heeft de gemeente gevraagd deze ontheffing te verlenen.

Strenge vuurwerkregels
In 2002 heeft de overheid de bestaande regel- en wetgeving voor vuurwerk aangescherpt in een nieuw Vuurwerkbesluit. In dit besluit staan onder andere voorschriften over de opslag van consumentenvuurwerk, constructie van een bewaarplaats/bufferbewaarplaats, verkoopruimte en maximaal opgeslagen hoeveelheden. Daarnaast gelden uiteraard ook  strenge eisen ten aanzien van de brandveiligheid. In de ontheffingsprocedure wordt bezien of aan deze eisen wordt voldaan.

In het Vuurwerkbesluit staan ook veiligheidsafstanden beschreven. In het geval van de locatie aan Lijnbaan 3a moet een afstand van ten minste acht meter worden aangehouden. De dichtst bijgelegen woningen bevinden zich op circa 35 meter afstand. De locatie Lijnbaan 3a voldoet aan de gestelde criteria.

Controle
In het geval van Lijnbaan 3a is echter al gebouwd, terwijl de vergunningsprocedure nog niet is afgerond. Dat neemt niet weg dat de gemeente moet beoordelen of aan alle eisen wordt voldaan en alsnog een bouwvergunning en ontheffing kunnen worden verleend.

Uiteraard zal - als het bedrijf er komt - met de nodige regelmaat gecontroleerd worden door de gemeente, de Milieudienst en de brandweer. Zo wordt de sprinkler en brandmeldinstallatie uiteraard  kritisch bekeken en ook de brandwerendheid van de kluizen moet in orde zijn. Tijdens de verkoopperiode van vuurwerk (laatste drie dagen van het jaar) worden alle vuurwerkverkooppunten in Leiderdorp twee keer gecontroleerd. Gelet wordt dan bijvoorbeeld of voldaan wordt aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit en de milieuvergunning.

Mocht tijdens een controle blijken dat het bedrijf zich niet houdt aan de vergunning of aan de regels volgens het Vuurwerkbesluit, wordt direct handhavend opgetreden.  

Informatiebijeenkomst
Op eigen initiatief organiseert het bedrijf op woensdag 1 december 2010 een informatieavond. De gemeente zal hierbij aanwezig zijn.