Nieuwsbericht De omgevingsvergunning

Gepubliceerd op: 21 januari 2013 00:00

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 veel gevraagde en verleende vergunningen, zoals de bouwvergunning, kapvergunning en milieuvergunning, samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning. Vanuit de Rijksoverheid is aan gemeenten opgedragen om deze wet uit te voeren en de dienstverlening op het gebied van het verlenen van vergunningen te verbeteren.

Aanvragen omgevingsvergunning

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning op de volgende manieren bij ons indienen:

  1. Via www.omgevingsloket.nl (u kunt hier ook terecht voor een vergunningscheck).
  2. Voor particulieren: schriftelijk via de reguliere post of door afgifte bij de receptie in het gemeentehuis. Voor optie twee kunt u een aanvraagformulier via www.omgevingsloket.nl downloaden. Dit formulier vult u volledig in en ondertekent u. U voorziet zowel uw schriftelijke aanvraag als de bijlagen van vier kopieën. Ook kunnen particulieren digitaal een aanvraag doen via www.omgevingsloket.nl
    Voor organisaties/bedrijven: aanvraag omgevingsvergunning is alleen digitaal mogelijk via: www.omgevingsloket.nl

Geen vergunning nodig

Er zijn activiteiten waarvoor u geen vergunning nodig heeft. Deze activiteiten staan vermeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Meer informatie over dit besluit vindt u op http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/ of doe de vergunningscheck via www.omgevingsloket.nl.

Welke gegevens horen bij een vergunningsaanvraag? 
De minsteriele regeling omgevingsrecht (Mor) schrijft de indieningsvereisten voor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor. Ook hiervoor kunt u terecht op www.wetten.nl. Via deze link http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/ vindt u direct de gewenste gegevens.

Voor meer informatie over de Wabo kunt u terecht op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met het cluster bouwen, wonen en heffingen via (071) 54 58 500.