Nieuwsbericht De PCSV start door op eigen kracht

Gepubliceerd op: 23 april 2013 00:00

In een gezamenlijke inspanning hebben het Ministerie van Onderwijs, de gemeente Leiderdorp en het PC-schoolbestuur faillissement van de Leiderdorpse Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) weten af te wenden. Het PC-schoolbestuur zal voorlopig scherp aan de wind moeten zeilen, maar dat heeft het er voor over zolang het de kwaliteit en continuïteit van het PC-onderwijs in Leiderdorp kan waarborgen.

“De paaltjes zijn geslagen waarbinnen de komende jaren de PCSV zich weer tot een gezonde organisatie moet ontwikkelen. Een waarschuwing is daarbij wel op z’n plaats: er is geen reden voor euforie, want er moet nog veel gebeuren.” (Schoolbestuur PCSV).

Voordat de partijen zover waren, heeft de PCSV een aantal moeilijke, maar noodzakelijke en voorwaardelijke stappen in gang gezet. Het bestuur verwacht de komende tijd het aantal personeelsleden vrijwel terug te brengen naar het niveau waar het op basis van het leerlingenaantal zou moeten zitten. De sluiting van de Driemaster in augustus 2013 en organisatorische maatregelen, waaronder reorganisatie van het management, vragen om verdere reductie. Die is noodzakelijk om weer financieel gezond te worden. Ook wil het bestuur besparen op directe lesgevende formatie en tegelijkertijd gaan werken met een onderwijskundige methode die dit mogelijk maakt. 

Rol gemeente
De gemeente wil een deel van de investering van de PCSV in de Willem de Zwijgerschool overnemen als het bestuur in ruil daarvoor enkele lokalen aan de gemeente overdraagt. De schuld van het schoolbestuur wordt hierdoor lager. En de gemeente kan de vrijkomende ruimte benutten voor kinderopvang. Een soortgelijke constructie is mogelijk voor basisschool de Regenboog. Hoewel dit de kleinste PC-school in Leiderdorp is, wil de PCSV deze behouden. De school presteert goed en sluiting zou forse nieuwe schulden opleveren. De gemeente is ook bereid om enkele vorderingen ter grootte van € 245.000 voor vijf jaar te bevriezen en de gemeente wil kijken of zij kan bijdragen om met ontslag bedreigde medewerkers van de PCSV van werk naar werk te begeleiden.

Aandeel Ministerie van OCW
Onder een aantal strikte voorwaarden is het Ministerie van OCW bereid om garant te staan voor een lening bij de schatkist. Een van die voorwaarden is dat de Vereniging een Stichting wordt, omdat een dergelijke rechtsvorm beter in deze tijd past, slagvaardiger kan opereren en samenwerking met andere partijen met deze rechtsvorm beter mogelijk maakt. Het organiseren van ouderbetrokkenheid kan ook, en waarschijnlijk effectiever, op andere wijze worden vormgegeven.

De PCSV blijft onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Er zijn de komende jaren nog flinke inspanningen nodig om een normaal weerstandsvermogen op te bouwen, maar door deze maatregelen ontstaat voor de PCSV een beter hanteerbare schuldsituatie