Nieuwsbericht Diverse collegebesluiten

Gepubliceerd op: 19 december 2014 12:45
  • Het college van Leiderdorp heeft op 9 december 2014 de Mandaatbesluiten Jeugdwet 2015 en Verordening Jeugdhulp 2015 vastgesteld. In deze mandaatbesluiten zijn verschillende bevoegdheden gemandateerd aan medewerkers de gemeente, het jeugd- en gezinsteam Leiderdorp/Zoeterwoude, Veilig Thuis en aan de voorzitter van de jeugdbeschermingstafel (COBplus). De bovengenoemde mandaatbesluiten jeugdhulp treden in werking op 1 januari 2015. Daarnaast zijn de Mandaatbesluiten Jeugdwet 2015 en Verordening Jeugdhulp 2015 opgenomen in het verordeningen/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

  • Het college van Leiderdorp heeft op 9 december 2014 het overgangsrecht persoonsgebonden budget (Pgb) jeugd[Onderwerp] vastgesteld. Dit overgangsrecht is bestemd voor indicaties die in 2016 doorlopen.  Hiernaast heeft het college besloten dat Indicaties voor 1 april 2015 aflopen uiterlijk tot 1 mei 2015 worden verlengt. Voor vragen over uw pgb jeugd kunt u contact opnemen met het Centrum voor jeugd en gezin op www.cjgleiderdorp.nl of via het telefoonnummer 088 - 254 23 84 . Alle Pgb houders waarvoor dit overgangsrecht bedoeld is, zijn per brief op de hoogte gesteld. Indien u nog geen brief heeft gehad maar wel een Pgb jeugd ontvangt kunt contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer (071) 5458500.

 

  • Het college van Leiderdorp heeft op 18 november 2014 ingestemd met het ondertekenen van het samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit geldt ook voor het gedwongen kader  (de jeugdbescherming en jeugdreclassering). De Jeugdwet verplicht de gemeenten om afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming te maken. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Deze samenwerkingsprotocol kan op verzoek worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

  • Het college van Leiderdorp heeft op 25 november 2014 de Nadere regels Jeugdhulp Leiderdorp 2015  vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Daarom heeft de raad de Verordening Jeugdhulp 2015 op 27 oktober jl. vastgesteld. In de verordening heeft de raad een aantal taken aan het college gedelegeerd, namelijk het stellen van regels onder andere over het PGB en de medezeggenschap. Het college voert de delegatie nu uit door het vaststellen van de Nadere Regels Jeugdhulp Leiderdorp 2015. De Nadere regels zijn terug te vinden in het document Nadere Regels Jeugdhulp 2018.  Daarnaast zijn de Nadere regels opgenomen in het verordeningen/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

  • Het college van Leiderdorp heeft op 25 november 2014 samen met de 12 andere Holland Rijnland gemeenten besloten het opdrachtgeverschap van de jeugdhulp samen vorm te geven. De afspraken hierover worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeenten en Holland Rijnland. Dit voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het opdrachtgeverschap voor de Jeugdhulp richting de zorgaanbieders namens de 13 deelnemende gemeenten. De Dienstverleningsovereenkomst kan op verzoek worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.