Nieuwsbericht Economische index Leidse regio blijft stijgen

Gepubliceerd op: 20 maart 2019 11:45

Het gaat economisch goed met de Leidse regio. Dat blijkt uit Index071 (editie 5) die is opgesteld door Bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. Yvonne van Delft (wethouder economie van de gemeente Leiden en voorzitter van Econmie071): 'De groei komt vooral voor rekening van het life sciences cluster en van de activiteiten die daar direct mee samenhangen. Dit economische cluster zorgt voor stabiliteit en tilt de Leidse regio boven het landelijk gemiddelde uit. De rest van de economie vertoont een rustig beeld. Er zijn echter twee stevige winstwaarschuwingen te maken bij dit goede nieuws. Toenemende arbeidsmarkttekorten en een afnemende bereikbaarheid bedreigen de economische ontwikkeling op korte en middellange termijn'.

Positieve trend met winstwaarschuwing
De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich dus voort. De Leidse regio heeft het 'clustereffect' op gang gekregen door kennisintensieve bedrijvigheid en jong hoogopgeleid talent aan zich te binden. De indexcijfers bevestigen dat beeld: meer bedrijvigheid binnen de kennisclusters, meer werk, meer studenten en meer expats. Op twee thema's is de groei echter gestuit. Ten eerste heeft de Leidse regio bijzonder last van de oplopende arbeidstekorten binnen de sectoren onderwijs, zorg en techniek. Een belangrijk aandachtspunt, want het economische 'visitekaartje' van de regio is belegd in deze landelijke 'tekortsectoren'. Ten tweede raakt de bereikbaarheid van de regio in de knel. Meer inwoners en meer banen zorgen voor meer drukte op de wegen. Dit vraagt om nieuwe vormen van mobiliteit en vervoersgedrag.

Duurzame mobiliteit
In deze vijfde jaargang van Index071 is er extra aandacht voor het thema 'duurzame mobiliteit'. Er worden een aantal mobiliteitsuitdagingen beschreven voor deze verstedelijkte regio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actueel cijfermateriaal en datavisualisaties die aangeven hoe goed de kernen en bedrijventerreinen bereikbaar zijn per auto, fiets en openbaar vervoer.

Methode van de index
De Index071 meet de gezamenlijke economische vooruitgang binnen de 071-gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De vorderingen zijn sinds het basisjaar 2012 gemeten. Dat jaar krijgt het indexcijfer 100. De groei in volgende jaren valt af te lezen aan een hoger of lager cijfer. Voor 2018 komt het indexcijfer uit op 120. Een lichte groei van drie punten ten opzichte van 2017 en een groei van 20 punten sinds de start van Index071.

Het indexcijfer is opgebouwd uit 36 verschillende meetpunten die verdeeld zijn over de vijf thema's van de economische agenda: life sciences & health, ondernemerschap en jong talent, onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en regiomarketing.

De Index071 en de bijlage over de bereikbaarheid van economische hotspots vindt u op: https://www.economie071.nl/over-economie071/index071/