Nieuwsbericht Exploitatieovereenkomsten Driemasterlocatie ter inzage

Gepubliceerd op: 14 maart 2019 11:35

Ter inzage

Exploitatieovereenkomsten Driemasterlocatie

De gemeente Leiderdorp en exploitanten Rijnhart Wonen en Ballast Nedam West hebben op 6 maart 2019 exploitatieovereenkomsten gesloten voor het in bouwexploitatie brengen van:

de locatie Driemaster op de hoek Vronkenlaan/Lijnbaan. Woningcorporatie  Rijnhart Wonen is van plan op deze locatie 49 sociale huurwoningen te laten realiseren;
de locatie Driemaster op de hoek Engelendaal/Vronkenlaan. Ontwikkelaar/bouwer Ballast Nedam West is van plan op deze locatie 49 middenklasse huur woningen te realiseren.

De gemeente heeft verklaard haar medewerking aan deze plannen te verlenen, de benodigde planologische procedure te voeren en ook de benodigde gronden te verkopen. Voor het project is in verband met de afwijking van het geldende bestemmingsplan een planologische procedure gevolgd. Voor deze locatie zijn begin februari 2019 de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd.

Over de kosten is overeengekomen dat de gemeente bouwrijpe gronden verkoopt en levert aan genoemde partijen. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de kosten voor het woonrijp maken van het exploitatiegebied en noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte.

Ook is afgesproken binnen welke termijn na vergunningverlening met de bouw wordt gestart en hoe het terrein na oplevering wordt ingericht. Voor de middenklasse huurwoningen is afgesproken dat deze tenminste voor de komende 10 jaar als zodanig geëxploiteerd moeten worden.

Inzien
Deze kennisgeving vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en het Besluit ruimtelijk ordening artikel 6.2.12. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend.

U kunt deze bekendmaking vanaf 14 maart 2019 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.