Nieuwsbericht Gebiedsvisie Baanderij ter inzage tot en met 4 september

Gepubliceerd op: 22 juli 2020 09:45

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 14 juli 2020 ingestemd met de concept-gebiedsvisie Baanderij als toekomstig beleid. De concept-gebiedsvisie ligt van 23 juli 2020 tot  en met 4 september 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot en met 12.30 uur). Ook is de gebiedsvisie digitaal te raadplegen via de website https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/gebiedsvisie_de_baanderij. Iedereen kan zijn of haar zienswijze tot en met 4 september 2020 bij de gemeente indienen. Dit kan per brief gericht aan de gemeente of per mail gericht aan gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl.

Bedrijventerrein de Baanderij is in de ruimtelijke structuurvisie van de gemeente Leiderdorp (vastgesteld in 2015) aangewezen als een hoogdynamisch gebied. Hierbij staat het volgende toekomstbeeld voor ogen: de Baanderij is geherstructureerd naar een modern woon-werkgebied, waarbij de oever van de Zijl is getransformeerd naar een aantrekkelijk verblijfsgebied. Meervoudig gebruik staat voorop, de als vanouds functioneel gescheiden eenzijdig gebruikte gebouwencomplexen herbergen nu diverse aaneengeschakelde functies, monofunctionele woongebieden zijn vermengd met nieuwe (zorg)functies en kleinschalige werklocaties, wat ten goede komt aan de levendigheid en leefbaarheid.

Als vervolgstap van de structuurvisie is de gebiedsvisie Baanderij opgesteld. In de gebiedsvisie Baanderij wordt de toekomstige ambities voor de Baanderij beschreven en in beeld gebracht. Het toont de toekomstige verkeersstructuur en geeft een beeld weer van de nieuwe identiteit van de Baanderij.

Na de inzageperiode worden de ingediende zienswijzen beantwoord en wordt de gebiedsvisie definitief gemaakt en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.