Nieuwsbericht Geheimhouding van uw persoonsgegevens

Gepubliceerd op: 07 november 2019 11:20

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van een ieder die woonachtig is in Nederland. De woongemeente is verantwoordelijk voor de bijhouding van de persoonsgegevens.

Deze gegevens verstrekken wij meestal automatisch aan diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier niets tegen doen. Er kunnen echter ook andere instanties of bedrijven zijn die om informatie over u vragen. Voor het verstrekken van deze informatie kunt u verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Dit kunt u online aanvragen of bij het Serviceplein in het gemeentehuis. Maak hiervoor online een afspraak of telefonisch op 071-5458500.

Verstrekking BRP-gegevens aan derden
De gemeente kan persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) soms aan derden verstrekken. Een derde is elk ander persoon of organisatie dan een overheidsorganisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instellingen op het gebied van Jeugdzorg, Ouderenzorg, Schuldhulpverlenging, t.b.v. huwelijksjubilea of babyzwemmen, ect. Als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan moet u hiervoor geheimhouding aanvragen. De geheimhouding geldt alleen voor derden. U kunt dus uw persoonsgegevens niet geheim houden voor overheidsinstanties en instanties met bevoegdheid gegeven door de overheid.

Verstrekking BRP-gegevens aan bevoegde instanties
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt verstrekt. Er zijn diverse instanties, organisaties en instellingen die altijd gebruik kunnen maken van de gegevens die in de BRP staan. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor deze instanties, organisaties en instellingen geldt de geheimhouding dus niet. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de Belastingdienst, Ministerie van Justitie, Sociale verzekeringsbank, notarissen, pensioenfondsen etc.