Nieuwsbericht Gemeente en hoogheemraadschap gaan samenwerken in Polder Achthoven

Gepubliceerd op: 16 januari 2014 00:00

Samenwerkingsovereenkomst Ruigekade 1

De gemeente Leiderdorp en het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan wederom samenwerken. Na goede ervaringen opgedaan te hebben bij de herinrichting van de Boterhuispolder, slaan zij nu de handen ineen in de Polder Achthoven. Wethouder recreatie Herbert Zilverentant van Leiderdorp (links op foto) en hoogheemraad Aad Straathof van Rijnland tekenden op 16 januari 2014 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking verwachten beide partijen hun gezamenlijke doelen beter en tegen een lagere prijs te kunnen realiseren.

De gemeente Leiderdorp gaat de Ruigekade van Achthovenerweg tot Doespolderweg opknappen. Deze verbinding voor fietsers én voetgangers wordt heringericht als fietspad. Op enige afstand van het fietspad wordt - aan de kant van de Polder Achthoven – een nieuw wandelpad aangelegd. Een natuurvriendelijke oever, nieuwe ‘natte’ natuur, informatiepanelen en rustplekken zijn eveneens onderdeel van de plannen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland, heeft in Polder Achthoven een ‘wateropgave’. Om te voldoen aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) moet Rijnland in de polder diverse technische maatregelen treffen om burgers en ingelanden tegen wateroverlast te beschermen. De gemeente neemt deze maatregelen mee in de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden aan de Ruigekade.

Wethouder recreatie Herbert Zilverentant van Leiderdorp: “We willen dat meer mensen kunnen genieten van onze groene polders. Door samen te werken met Rijnland kunnen we meer kwaliteit leveren. Rondom het fiets- en voetpad maken we nieuwe ‘natte’ natuur en een natuurvriendelijke oever. De Ruigekade wordt daarmee voor fietsers en wandelaars aantrekkelijker als recreatieve route. Bovendien behaalt Rijnland zo zijn wateropgave en zijn wij voordeliger uit. We slaan dus drie vliegen in één klap.”

Ook hoogheemraad Aad Straathof van Rijnland ziet meerwaarde in de samenwerking: “Voor ons is dit een goede gelegenheid om op korte termijn de wateropgave in deze polder te realiseren. Werk met werk maken heeft als voordeel dat we als overheden effectiever en efficiënter functioneren.”

Uitvoering
Momenteel wordt een definitief ontwerp gemaakt en grond aangekocht. De uitvoering start eind 2014 en is medio 2015 gereed. Het totale project Ruigekade vergt een investering van 2 miljoen euro. Ruim de helft daarvan wordt betaald door het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiderdorp. De overige kosten worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

Investeren in recreatie
Polder Achthoven ligt ten oosten van Leiderdorp. De polder, gelegen in het Groene Hart heeft een agrarische functie en bezit tevens grote cultuurhistorische waarde en landschappelijke kwaliteiten. De gemeente wil daarom dat de polder beter toegankelijk wordt voor wandelaars en fietsers, zodat recreanten van het open landschap, de flora en fauna kunnen genieten. Met dit doel voor ogen werd eerder de Boterhuispolder ten noorden van Leiderdorp heringericht met fiets- en voetpaden, kanoroutes, nieuwe natuur, water en recreatieve voorzieningen. Op de agenda van Leiderdorp staat ook de ontwikkeling van een Groene Hart Centrum in het huidige A4-informatiecentrum in de Bospolder als toeristisch steunpunt.

Droge voeten
Het hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap, verantwoordelijk voor het waterbeheer in een gebied van ruim 1100 km2 tussen IJmuiden, Amsterdam-west, Gouda en Wassenaar. In dit gebied wonen, werken en recreëren ruim 1,3 miljoen mensen. In het werkgebied is het daarom van belang om te werken aan schoon water, voldoende water en droge voeten. Kortom, Rijnland zorgt voor voldoende zoet oppervlaktewater, zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven en houdt de zee buiten de deur.