Nieuwsbericht Gemeente Leiderdorp gaat goed om met persoonsgegevens

Gepubliceerd op: 15 september 2010 00:00

De gemeente Leiderdorp gaat goed om met de persoonsgegevens van haar inwoners. Het cluster Burgerzaken van Gemeentewinkel heeft zich met een ruime voldoende gekwalificeerd op alle onderdelen van de zogenoemde ‘GBA-audit’ wat tevens een kwaliteitskeurmerk is voor het onderhoud van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Alle Nederlandse gemeenten moeten in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eens in de drie jaar hun processen en gegevens laten toetsen door een externe instantie. Deze instantie moet door het ministerie bevoegd zijn verklaard om een dergelijke audit (toetsing) uit te voeren. Gecontroleerd wordt onder andere of persoonsgegevens correct zijn opgenomen en goed worden onderhouden.

In Leiderdorp is de toets voor de derde keer gehouden. De eisen waaraan inmiddels voldaan moet worden zijn fors toegenomen in de loop der jaren. Het accent ligt nu vooral op werkprocessen en het aantoonbaar volgen daarvan en op naleving van de nieuwe privacywetgeving volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

In het afgelopen jaar heeft de gemeente veel energie gestoken in het beschrijven, toepassen en controleren van de diverse werkprocessen. Lang niet alle gemeenten voldoen aan de strenge eisen van de GBA-audit. Voor de inwoners van Leiderdorp is het een extra waarborg dat met hun persoonsgegevens op zorgvuldige wijze wordt omgegaan.