Nieuwsbericht Gemeente verduidelijkt verkeersmaatregelen Winkelhof en scholen Vronkenlaan

Gepubliceerd op: 10 juli 2012 00:00

Eind maart deed de Raad van State tussentijds uitspraak over de beroepen tegen het bestemmingsplan Nieuw Centrum. De gemeente kreeg opdracht de verkeersafwikkeling rondom Winkelhof en de nieuwe scholen aan de Vronkenlaan te verduidelijken. Ze heeft daarvoor tot half september de tijd. In dit artikel melden we de voortgang.

Het bestemmingsplan Nieuw Centrum legt alle veranderingen in het centrum van Leiderdorp vast. Het plan maakt onder meer de uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof op de plek van het voormalige gemeentehuis mogelijk. Ook de nieuwbouw van de Brede School West (Prins Willem-Alexanderschool en de Driemaster) en basisschool De Leeuwerik is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Zowel omwonenden van Winkelhof als van de scholen aan de Vronkenlaan en Leeuwerikstraat gingen in beroep tegen het bestemmingsplan.

Winkelhof
Omwonenden rond Winkelhof maakten vooral bezwaar tegen de nieuwe parkeergarage die Wereldhave, de eigenaar van het winkelcentrum, aan de Heinsiuslaan wil bouwen. Hun bezwaren vonden geen gehoor bij de Raad van State. Wel moet de gemeente duidelijker aangeven welke maatregelen ze gaat treffen om verkeersproblemen door de uitbreiding van Winkelhof te voorkomen. Ook verwacht de Raad van State meer zekerheid over de financiering van de verkeersmaatregelen.

Verkeersmaatregelen
Uitbreiding van Winkelhof zorgt voor een toename van verkeer. Om dit verkeer goed af te wikkelen, wil het college van burgemeester en wethouders de kruispunten rondom Winkelhof aanpakken. Op de kruisingen van de Engelendaal met de Heinsiuslaan en de inrit van Winkelhof moeten volgens B&W ‘conflictvrije verkeersregelingen’ komen. Dit wil zeggen dat verkeer bij groen licht niet wordt geconfronteerd met ander rijdend verkeer, zoals nu het geval is. Daarvoor zijn aparte linksafstroken nodig. Verkeer kan zo sneller en veiliger doorstromen.

Heinsiuslaan en Voorhoflaan
Op de Heinsiuslaan en de Voorhoflaan zijn eveneens ingrepen nodig. Een deel van het verkeer van Winkelhof bereikt en verlaat de parkeergarage namelijk via de zijde Heinsiuslaan. Daar komt straks een tweede parkeergarage bij. Ook gebruiken veel automobilisten de Voorhoflaan, Gallaslaan en Heinsiuslaan nu als (sluip)route om Engelendaal te vermijden. Met filevorming op het kruispunt Heinsiuslaan/Engelendaal tot gevolg.
Om overlast voor de omgeving te voorkomen, wil het college de maximumsnelheid op de Voorhoflaan verlagen naar 30 km/uur. Uit verkeersonderzoek blijkt namelijk dat deze route dan minder aantrekkelijk wordt als sluiproute en voor een afname van verkeer op de Gallaslaan en Heinsiuslaan zorgt. Het college wil bovendien de opstelstroken op de Heinsiuslaan bij de kruising met Engelendaal aanpassen, zodat het verkeer sneller doorstroomt.

Scholen Vronkenlaan
Het bestemmingsplan Nieuw Centrum beperkt zich niet tot Winkelhof en omgeving, maar bestrijkt een ruimer gebied. Ze maakt eveneens de nieuwbouw van de Brede School West en de Leeuwerik mogelijk. Enkele omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gegaan. De Raad van State oordeelde in zijn tussenuitspraak van 30 maart 2012 dat de gemeente noodzaak en omvang van de brede school heeft aangetoond. Omvang en bouwhoogte van de school leidt bovendien niet tot onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Wel kreeg de gemeente ook voor dit onderdeel van het bestemmingsplan huiswerk mee. Ze moest nader onderzoeken welke gevolgen de verkeersafwikkeling en het parkeren hebben voor geluid en luchtkwaliteit. Dat is inmiddels gebeurd. Op basis van de meest recente gegevens over intensiteiten is het verkeersonderzoek bijgewerkt en zijn de gevolgen voor lucht en geluid opnieuw berekend. Ook naar het parkeren is nogmaals gekeken.

Verkeersmaatregelen
Om het verkeer rond de scholen veilige af te wikkelen, stelt het college de volgende maatregelen voor:

  • Vanaf de Leeuwerikstraat tot en met de Van der Valk Boumanweg wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/uur.
  • Het gebied tussen Leeuwerikstraat en halverwege Van Poelgeestlaan wordt ingericht als schoolzone. De inrichting van een schoolzone is gericht op veilige routes van thuis naar school. Een schoolzone bevat attentieverhogende maatregelen om de automobilist te wijzen op de nabijheid van een school.
  • Vrachtverkeer gaat niet meer over de Laan van Ouderzorg en Vronkenlaan rijden, maar moet via de Van der Valk Boumanweg.

Uitvoeringsplan IVVP
Het college heeft zijn voorstel voor de verkeersmaatregelen rond Winkelhof en de scholen opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP). Op dinsdag 28 augustus 2012 bespreekt de commissie Ruimte dit uitvoeringsplan IVVP. Besluitvorming door de gemeenteraad is gepland op 10 september 2012. Het college kan daarmee op tijd naar de Raad van State reageren.
De vergaderstukken vindt u te zijner tijd in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl onder Vergaderingen.

Meer doorstroming
Het uitvoeringsplan van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) bevat alle acties voor een goede toekomstige verkeerafwikkeling in Leiderdorp. Verbetering van de doorstroming op Engelendaal is een belangrijk onderdeel daarvan. Op deze hoofdroute wil het college niet alleen de kruisingen bij Winkelhof aanpassen. Ook de andere kruispunten op Engelendaal worden heringericht met aparte stroken voor afslaand verkeer.

Het college stelt eveneens voor de verkeerlichten te vervangen door meer energiezuinige modellen. Ook willen burgemeester en wethouders nieuwe regelapparatuur aanschaffen en detectielussen plaatsen. Daarmee kunnen de verkeerslichten per kruispunt optimaal en voertuigafhankelijk worden ingesteld. Niet alleen auto’s profiteren hiervan, maar ook fietsers en voetgangers. Zij krijgen sneller groen licht, omdat er minder groentijd voor auto’s nodig is.

Het uitvoeringsplan bevat meer doorstromingsmaatregelen, onder meer op de Persant Snoepweg.
U vindt het uitvoeringsplan met bijlagen in het raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-september/20:15.

Financiering
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de komende jaren geld uit te trekken voor het uitvoeringsplan IVVP, waaronder de maatregelen rondom Winkelhof en de scholen aan de Vronkenlaan/Leeuwerikstraat. De investeringen zijn opgenomen in de financiële kadernota, die de uitgangspunten van de begroting voor 2013 bevat. De raad besprak deze nota op 2 juli. De begroting voor volgend jaar wordt op 7 en 9 november 2012 behandeld. Vooruitlopend daarop vraagt het college op 10 september aan de raad om het krediet voor het uitvoeringsplan beschikbaar te stellen.

Meer informatie
Heeft u vragen over het uitvoeringsplan, dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker verkeer Denijs van Roijen, tel. (071) 54 59 903 of dvanroijen@leiderdorp.nl.