Nieuwsbericht Gemeente werkt aan parkeerbeleid

Gepubliceerd op: 25 januari 2012 00:00

Steeds meer huishoudens hebben een of meer auto’s. Daardoor neemt de parkeerdruk in woon-, werk- en winkelgebieden toe. Ook ontstaan initiatieven voor ‘groene’ mobiliteit die een beroep doen op parkeergelegenheid, zoals auto-delen en elektrisch rijden. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor de gemeente om nieuw parkeerbeleid te maken.

Met dit parkeerbeleid wil de gemeente inzicht geven in huidige knelpunten en daarvoor oplossingen aanreiken. Ook moet het parkeerbeleid richtlijnen voor nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen bieden. Om de huidige situatie in beeld te brengen zijn onlangs twee onderzoeken uitgevoerd: een parkeeronderzoek en een enquête onder het burgerpanel.

Parkeeronderzoek
In december 2011 vond een parkeeronderzoek plaats. In de hele bebouwde kom van Leiderdorp is toen de parkeerdruk op openbare en privé parkeerplaatsen bepaald. Uitkomst is dat de parkeerdruk over het algemeen erg mee valt. Per woonwijk schommelt de nachtelijke parkeerbezetting tussen de 57 en 80 procent. Lokaal zijn er wel knelpunten geconstateerd. Ook de parkeerdruk in werk- en winkelgebieden is bekeken. Die ligt in werkgebieden tussen de 50 en 70 procent en in winkelgebieden tussen de 60 en 80 procent. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het parkeerbeleid.

Uitkomst burgerpanel
In december vroegen wij het burgerpanel naar zijn mening over het parkeren in Leiderdorp. Van de 635 panelleden deden er 472 aan de enquête mee; een respons van 74 procent. Van de respondenten beschikt 92 procent binnen het huishouden over een auto. 60 Procent heeft één auto, 30 procent twee auto’s en 2 procent meer dan twee auto’s.

52 Procent van de respondenten ondervindt geen parkeeroverlast in hun woonwijk. De bewoners die wél parkeeroverlast ervaren, noemen vooral een tekort aan parkeerplaatsen (23 procent) en foutparkeren (14 procent).

De meeste autobezitters (79 procent) parkeren hun auto nu op minder dan 50 meter vanaf hun woning. 17 Procent parkeert op 50 tot 100 meter en 4 procent op meer dan 100 meter  van de woning. Op de vraag wat zij een acceptabele parkeerafstand vinden, antwoordt 48 procent minder dan 50 meter, 38 procent 50 tot 100 meter en 4 procent meer dan 100 meter. Voor een groot deel van de autobezitters (41 procent) is de maximaal acceptabele afstand tussen woning en parkeerplaats verder dan de huidige afstand. Voor 7 procent geldt dat de huidige afstand langer is dan acceptabel. De helft van de respondenten vindt de huidige afstand van woning tot parkeerplaats nog acceptabel.

Een andere vraag die we voorlegden was: Mag de gemeente groenvoorzieningen, stoep en speelplaatsen opofferen voor extra parkeergelegenheid? Nee, zegt ongeveer 60 procent van de respondenten. Zij vinden het behouden van groen, stoep en speelplaatsen belangrijker dan de aanleg van extra parkeerplaatsen. Ja, zegt circa 20 procent. De rest maakt het niet uit of heeft geen mening.

Van de (26) respondenten die in de buurt van het Rijnland Ziekenhuis wonen, ervaart de helft geen overlast van het parkeren van bezoekers en medewerkers in hun straat. 10 Bewoners ondervinden vaak overlast en 3 soms.

U vindt de uitkomsten op www.leiderdorppanel.nl

Vervolg
De komende maanden wordt het parkeerbeleid afgerond en ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Daarna wordt de raad gevraagd het beleid vast te stellen.