Nieuwsbericht Gemeenteraad

Gepubliceerd op: 15 december 2021 09:30

De gemeenteraad vergadert maandag 20 december vanaf 20.30 uur. De vergadering is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Visie Jeugdhulp 'Samen Sterk voor Toekomst Jeugd(hulp)'
 8. Financiële Verordening 2022
 9. Doorlichting Reserves en Voorzieningen 2021
 10. Decemberwijziging 2021
 11. SP71 Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan 4 2021 Servicepunt71
 12. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2022
 13. Aanwijzing van categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
 14. Herbenoemingsbesluit voorzitter commissie regionale samenwerking
 15. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Binnendijk en Van Woudenberg
 16. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
 17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 18. Lijst ingekomen stukken raadsvragen. 
 19. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 20. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: griffie@leiderdorp.nl of telefoon: 071 54 58 500.

Raad Leiderdorp