Nieuwsbericht Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Groene Hart Centrum Leiderdorp'

Gepubliceerd op: 27 mei 2020 13:25

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan 'Groene Hart Centrum Leiderdorp', als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-VA01, op 25 mei 2020 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing
Langs de A4 bij Leiderdorp is enige tijd geleden een informatiecentrum A4 gebouwd. Dit informatiecentrum werd gebruikt voor informatieverstrekking over de aanleg van de HSL-tunnel onder het Groene Hart door, de verbreding van de A4 door Rijkswaterstaat tussen knooppunt Burgerveen en Leiden - Zoeterwoude Dorp en het project Randstad Noordring 380 kV door Tennet. Het huidige gebruik is beƫindigd en er is een nieuwe functie nodig. Een nieuwe zinvolle invulling wordt gevonden door er een Gemengde bestemming aan te geven met een op recreatie, educatie en natuurbeleving en horeca gericht karakter. Het plangebied omvat het terrein van het bezoekerscentrum A4 en een deel van het er omheen gelegen gebied, gelegen in de Bospolder, langs de Does en even ten oosten van Leiderdorp en de A4. Het plangebied omvat tevens een deel van de Does, een deel van de Bospolderweg en gronden aan weerszijden van de provinciale weg.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen aangebracht op het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor betreft de ontvangen zienswijzen. Tevens zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota van beantwoording zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het bestemmingsplan en dus voor eenieder raadpleegbaar. De lijst van wijzigingen maakt onderdeel uit van de Nota van beantwoording zienswijzen.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ter inzage in het kader van beroep. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-VA01. Via http://roonline.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-VA01 is een PDF raadpleegbaar. Het analoge bestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Joke Boot, projectleider, tel: 071-5454857, e-mail: j.boot@leiderdorp.nl.