Nieuwsbericht Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan het Oude Dorp

Gepubliceerd op: 30 september 2014 00:00

Vaststelling bestemmingsplan Oude Dorp
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 15 september 2014 het bestemmingsplan ‘het Oude Dorp’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPoudedorp-VG02) gewijzigd heeft vastgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 12 maart 2014.

Het plangebied wordt begrensd door de Oude Rijn, de Persant Snoepweg, de Acacialaan, de Ericalaan, de Mauritssingel, de Achthovenerweg en de Ruigekade en omvat de woonwijken Doeskwartier, Oranjewijk en Kerkwijk. Ook het historisch dorpslint, het landelijk gebied Achter ’t hofje en de Rijkswijk A4 behoren tot het plangebied.

Wijzigingen
Op 10 september 2012 is bestemmingsplan het Oude Dorp vast gesteld. Op 15 september 2014 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over bestemmingsplan het Oude Dorp. Naar aanleiding van deze uitspraak zijn een aantal zaken in de toelichting, de regels en de verbeelding  (plankaart) van het bestemmingsplan gewijzigd vast gesteld. De wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit en betreffen:

  • Het verwijderen van de vrijwaringszone-kasteelbiotoop uit de toelichting, regels en plankaart;
  • Het aanpassen van het perceel Tuinstraat 7 en bijbehorende wro-wijzigingsgebied.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘het Oude Dorp’ en het raadsbesluit liggen met ingang van 2 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPoudedorp-VG02). Klik hier voor de pdf-versie.
Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis Leiderdorp. Maakt u hiervoor een afspraak via (071) 54 58 500.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Beroep kan alleen worden ingesteld tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan, zoals hierboven benoemd en omschreven in het raadsbesluit. Indien u al beroep heeft ingesteld, blijft uw huidige beroep doorlopen en kunt u uw beroepschrift zonodig aanvullen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks via tel (071) 5458536 (op werkdagen tot 15.00 uur) of e-mail: mhendriks@leiderdorp.nl.