Nieuwsbericht Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Dorp

Gepubliceerd op: 29 oktober 2014 16:20

Rectificatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Dorp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 15 september 2014 het bestemmingsplan Oude Dorp (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPoudedorp-VG02) gewijzigd heeft vastgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 12 maart 2014.

Het plangebied wordt begrensd door de Oude Rijn, Persant Snoepweg, Acacialaan, Ericalaan, Mauritssingel, Achthovenerweg en Ruigekade, en omvat de woonwijken Doeskwartier, Oranjewijk en Kerkwijk. Ook het historisch dorpslint, het landelijk gebied Achter ’t hofje en rijksweg A4 behoren tot het plangebied.

Wijzigingen

Op 12 maart 2014 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over het bestemmingsplan Oude Dorp. Naar aanleiding van deze uitspraak is een aantal zaken in de toelichting, de regels en de verbeelding  (plankaart) van het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit en betreffen:

  • het verwijderen van de vrijwaringszone-kasteelbiotoop uit de toelichting, regels en plankaart;
  • het aanpassen van het perceel Tuinstraat 7 en bijbehorende wro-wijzigingsgebied.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oude Dorp en het raadsbesluit liggen met ingang van 30 oktober 2014 gedurende zes weken, dus tot en met 10 december 2014, ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPoudedorp-VG02). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0547.BPoudedorp-VG02

Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp. U kunt binnenlopen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Beroep kan alleen worden ingesteld tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan, zoals hierboven benoemd en omschreven in het raadsbesluit. Indien u al beroep heeft ingesteld, blijft uw huidige beroep doorlopen en kunt u uw beroepschrift zo nodig aanvullen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt, kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks, beleidsmedewerker Ruimte, tel. (071) 5458536 (op werkdagen tot 15.00 uur) of e-mail mhendriks@leiderdorp.nl.