Nieuwsbericht Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schansen e.o.

Gepubliceerd op: 13 oktober 2010 00:00

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 6 september 2010 het bestemmingsplan ‘Schansen e.o.’ (identificatienummer NL.IMRO.0547.BPschansen-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.

 Het plangebied betreft de wijk Schansen en Dreven en een deel van de Vogelwijk. Het gebied wordt begrensd door de Vronkenlaan, de bebouwing aan de Van der Marckstraat, de Lijnbaan, de Rietschans en de Engelendaal.

 Wijziging
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) de volgende wijzigingen aangebracht:

- De toelichting is aangevuld met opmerkingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
- De bestemmingsplanregels zijn aangevuld met de gebiedsaanduiding sw-1 (specifieke vorm van wonen) onder bestemming wonen om tuinhuisjes mogelijk te maken.
- De verbeelding (plankaart) is aangepast voor de gronden ter plekke van perceel Zwaanstraat 7 en 8 om conform de huidige situatie te bestemmen.

Ter inzage
Het raadsbesluit tot vaststelling en het bestemmingsplan ‘Schansen e.o.’ liggen met ingang van 14 oktober tot en met 25 november 2010 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren in het gemeentehuis, Statendaalder 1 in Leiderdorp.

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Schansen e.o.’ zijn in te zien op deze gemeentelijke website. Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0547.BPschansen-VG01

De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0547.BPschansen-VG01.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf 14 oktober tot en met 25 november 2010 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden

- die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
- die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.