Nieuwsbericht Hogere grenswaarden locatie MEAS

Gepubliceerd op: 16 juni 2010 00:00

milieudienstOp 16 juni 2010 heeft het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland - hierna: de milieudienst - het besluit genomen hogere grenswaarden vast te stellen voor de locatie MEAS vanwege wegverkeerslawaai als gevolg van de Van der Valk Boumanweg en Laan van Ouderzorg, gemeente Leiderdorp.

Op grond van de Wgh moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan of een vrijstelling op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een akoestisch onderzoek worden verricht, als dat plan of die vrijstelling mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige objecten.

Voor de MEAS locatie aan de Van der Valk Boumanweg bestaat een bouwplan voor 60 appartementen. Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan Zuidwest. De realisatie van de woningen wordt mogelijk gemaakt met een procedure op grond van artikel 19 lid 2 WRO.

Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Milieudienst heeft het voornemen om voor 34 appartementen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 61 dB.

Het vaststellen van hogere waarden betekent niet dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Er zijn zienswijzen ingebracht op het ontwerpbesluit. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet veranderd.

Inzage
Het besluit hogere waarde ligt met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 17 juni tot en met donderdag 29 juli 2010 in het gemeentehuis te Leiderdorp.

Instellen beroep
Tegen het besluit kan tot en met 29 juli 2010, in tweevoud, een beroepschrift worden ingediend, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

-     belanghebbenden die tijdig schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht inzake het ontwerpbesluit;
-     belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen inzake het ontwerpbesluit.

Tevens kan tot genoemde datum een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling.

Informatie
milieudienstmilieudienstVoor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • - de procedurekamer, tel. (071) 40 83 111 (procedure) of procedurekamer@mdwh.nl;
  • - de heer V. Kartak: tel. (071) 40 83 261 (verzoek hogere grenswaarden) of v.kartak@mdwh.nl;
  • - de heer R. de Groot: tel. (071) 54 58 523 (ruimtelijke ordeningsaspecten van het bouwplan) van de gemeente Leiderdorp of rdegroot@leiderdorp.nl.