Nieuwsbericht Inspraak notitie Toekomst van het sociaal domein

Gepubliceerd op: 10 juli 2013 00:00

De Rijksoverheid heeft het voornemen de komende jaren belangrijke veranderingen door te voeren op het sociaal-maatschappelijk terrein. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken. Voor mensen die ondersteuning ontvangen, gaat daardoor veel veranderen.  

Op dinsdag 2 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp de notitie Toekomst van het sociaal domein voor inspraak vastgesteld. De notitie bevat drie scenario’s om de komende ingrijpende veranderingen op het terrein van werk, ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven:

1)        de invoering van de Participatiewet;
2)        de decentralisatie van de jeugdzorg;
3)        en de decentralisatie van onderdelen uit de algemene wet bijzondere ziektekosten   naar de wet maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft in haar besluit van 2 juli haar voorkeur uitgesproken voor scenario drie, het herontwerpen van het sociale domein. Dit scenario biedt de meeste kansen om ondersteuning op maat aan mensen te bieden. Beoogde ingangsdatum van deze drie decentralisaties is 1 januari 2015.

Het college van Leiderdorp heeft de drie scenario’s samen met de gemeente Leiden ontwikkeld en vooral ook in dialoog met cliënten, cliëntenorganisaties, adviesraden voor Wmo, WWB en Wsw, aanbieders van Welzijn en Zorg. Het college van Leiderdorp heeft in haar besluit van 2 juli haar voorkeur uitgesproken voor scenario drie, het herontwerpen van het sociale domein. Dit scenario biedt de meeste kansen om ondersteuning op maat aan mensen te bieden en deze te laten aansluiten op de eigen kracht en de vraag van de cliënten. Daarnaast biedt het op langere termijn de beste mogelijkheden om alle taken van het sociale domein binnen de financiële kaders te kunnen uitvoeren.

De veranderingen in het sociaal domein zullen de komende jaren grote gevolgen hebben voor de mensen in onze gemeente. De manier waarop er nu ondersteuning wordt geboden, gaat veranderen.

Inspraaktermijn en inzage

De inspraaktermijn is van 10 juli tot en met woensdag 21 augustus 2013. Stuurt u een schriftelijke reactie naar het college van Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, t.a.v. Peter de Laaf  afdeling Beleid,  Postbus 3500 2350 AA Leiderdorp. De notitie Toekomst van het sociaal domein ligt  ter inzage in het gemeentehuis en hier. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter de Laaf, afdeling Beleid  tel: 071-54 54 844.