Nieuwsbericht Kap en herplant in Munnikkenpolder

Gepubliceerd op: 05 februari 2015 16:00

Als boomeigenaar heeft de gemeente Leiderdorp de wettelijke zorgplicht voor bomen. Dit betekent dat de gemeente bomen moet onderhouden en regelmatig moet inspecteren op gezondheid en veiligheid.

Aanleiding
De aanleiding voor de kap en herplant in de Munnikkenpolder komt voort uit de resultaten van de Boomveiligheidsinspectie die eind 2014 volgens de VTA-methode is uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd omdat de Munnikkenpolder vanaf eind december 2015 natuur- en extensief recreatiegebied wordt. De resultaten van de Boominspectie zijn besproken in het groenoverleg.

Resultaten van Boomveiligheidsinspectie
De houtopstand parallel aan de A4, ter hoogte van de Munnikkenpolder, bevat in totaal 716 bomen op een oppervlakte van 171,14 are. Van deze 716 bomen moeten 337 bomen worden gekapt (zie overzichtstekening).
De reden is dat 263 bomen zijn afgekeurd op basis van veiligheid. De resterende 74 bomen hebben een gebrek (wat op den duur tot velling zou leiden) of worden door het vellen van de afgekeurde bomen zodanig blootgesteld aan windbelasting dat er een grote kans op windworp bestaat (voorzienbare schade). Door de locatie van de houtopstand, parallel aan de A4, wil de gemeente geen risico’s lopen en de bomen daarom zo spoedig mogelijk verwijderen.

Planning
De planning is om de 337 bomen in het 1e kwartaal 2015, voor 15 maart 2015, te kappen. Direct na het vellen en opruimen worden in het 3de en 4de kwartaal van 2015 de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het herplanten.

Herplant
De Gemeente Leiderdorp is van plan de herplant uit te voeren volgens het ‘elzenzegge-elzenbroek-bostype’ op de locaties waar de afgekeurde bomen gestaan hebben. De keuze voor dit bostype is bepaald door de houtopstanden die behouden blijven. Deze houtopstanden vertonen sterke gelijkenis met dit bostype en kunnen door versterking en nieuwe aanplant beter tot ontwikkeling komen. Dat komt de ecologie van de Munnikkenpolder ten goede. Er worden 725 boomvormers en 7.250 struiken aangeplant. Een boomvormer is een houtig gewas met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom.
Naast de ecologische effecten heeft herplanting nog een functie: een visueel aantrekkelijke afscheiding tussen de A4 en het toekomstige natuur en recreatiegebied.