Nieuwsbericht Kennisgeving ontwerp structuurvisie A4 Burgerveen - N14

Gepubliceerd op: 22 januari 2020 13:20

Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpstructuurvisie
A4 Burgerveen – N14. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Waarom dit project?
De A4 verbindt de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en Schiphol met elkaar. Een goede doorstroming van het verkeer is daarom heel belangrijk. Op het traject tussen de N14 en Burgerveen komen vrijwel dagelijks veel files voor. Deze weg staat daarmee hoog genoteerd in de file top tien.

Waar gaat de ontwerpstructuurvisie over?
De ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 bevat een pakket aan maatregelen om dit aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen heet het voorkeursalternatief. De maatregelen moeten leiden tot het verbeteren van doorstroming op de A4, wat een positief effect heeft op de doorstroming van het onderliggend wegennet bij verkeersopstopping en incidenten.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • het vervangen van het Ringvaartaquaduct Haarlemmermeer in de richting Leiden – Den Haag;
  • de aanleg van een extra rijstrook langs het hele traject vanaf knooppunt Burgerveen tot de N14 in beide richtingen;
  • De uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade met twee rijstroken per richting.

Hiermee wordt de uitwisseling van verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 verbeterd.

De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14, die vanaf eind 2017 is doorlopen. Tijdens de Verkenning zijn de problemen in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A4. Het voorkeursalternatief is in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden tot stand gekomen. Ook bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A4 zijn hierbij intensief betrokken.
Uw zienswijze op de ontwerpstructuurvisie en het daarin geschetste voorkeursalternatief neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar mogelijk mee in de definitieve structuurvisie. In de Planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief vervolgens in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Uw zienswijze is welkom
Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 kunt u uw zienswijze indienen. Dit kan op drie manieren. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/burgerveen. (Let op: dit kan pas vanaf vrijdag 24 januari 2020.) U kunt uw zienswijze ook indienen tijdens een van de informatieavonden of telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99 of per post toesturen aan:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. A4 Burgerveen – N14
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Informatieavonden
U bent van harte welkom op onze informatieavonden. We lichten tijdens deze informatieavonden de plannen toe en u kunt vragen stellen over het project. Op deze informatieavonden worden geen plenaire presentaties gegeven. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen.

maandag 10 februari 2020
Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering.

dinsdag 11 februari 2020
Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten.

Documenten bekijken
Alle documenten staan vanaf 24 januari 2020 op: www.platformparticipatie.nl/burgerveen. Op papier kunt u de stukken van 24 januari tot en met 5 maart 2020 tijdens reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

Hoofddorp
Gemeente Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp.
Op afspraak kunt u de documenten inzien. Een afspraak hiervoor
maakt u via telefoonnummer 0900 1852.

Leiden
Stadskantoor Leiden
Bargelaan 190, 2333 CW Leiden.

Rijswijk
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk.

Vervolg
De zienswijzen worden beantwoord in een Reactienota. In deze Reactienota wordt per thema ingegaan op de ingediende zienswijzen en op welke wijze hiermee in de definitieve structuurvisie of in het vervolg van het project wordt omgegaan.
Als u een zienswijze hebt ingediend, krijgt u bericht over het verschijnen van de Reactienota.

Informatie
Meer informatie is te vinden op www.platformparticipatie.nl/burgerveen en www.a4burgerveen-n14.nl.
Heeft u vragen over de procedure? Bel dan 070 456 89 99.
Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Bel dan 0800 8002.