Nieuwsbericht Kennisgeving zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Doeslaan 40

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020 17:45

Kennisgeving van het sluiten van exploitatieovereenkomst 'Realisatie van 3 woningen' op de locatie Doeslaan 40 te Leiderdorp' in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en ter inzage legging van de zakelijke beschrijving in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.

Zakelijke beschrijving:
De gemeente Leiderdorp en exploitant (exploitant is eigenaar van het perceel en de opstallen, te Leiderdorp, kadastraal bekend bij de Gemeente Leiderdorp, sectie B, nummer 2254) hebben op 2 september 2020 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Doeslaan 40.

De gemeente heeft verklaard zich in te spannen om de nodige planologische procedure te voeren in de vorm van een wijzigingsplan ex 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, dat op de locatie voorziet in maximaal 3 woningen.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische- en andere vergunningprocedure(s), alsook de ambtelijke begeleidingskosten (o.a. door in te winnen adviezen) voor rekening en risico van de exploitant komen. De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede eventuele aanpassingen aan de openbare ruimte. Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploitant.

Het woonprogramma bevat geen 30% sociale huur, zoals vereist op grond van het gemeentelijk woonbeleid. In de overeenkomst is geregeld dat het gemeentelijk afkoopbeleid sociale woningbouw bij kleine bouwprojecten wordt toegepast. Het door exploitant verschuldigde afkoopbedrag is conform de rekenformule voor afkoop vastgesteld.

Om in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te voorzien is conform het gemeentelijk parkeerbeleid vastgelegd dat 4 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar dienen te zijn en 1 parkeerplaats in de publieke openbare ruimte wordt toegerekend aan de nieuwe functie, gelet op de aanwezigheidspercentages van het CROW voor de te amoveren en te realiseren functie.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de verbouw na vergunningverlening.

U kunt deze zakelijke beschrijving inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. Deze zakelijke beschrijving kunt u vanaf 2 september 2020 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Leiderdorp
14 oktober 2020