Nieuwsbericht Koop-/Realisatieovereenkomst Ontwikkeling Amaliaplein

Gepubliceerd op: 06 januari 2016 08:00

De gemeente Leiderdorp en Lidl Nederland GmbH (Lidl) hebben op 23 december 2015 een Koop-/Realisatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling op de locatie Amaliaplein gelegen op de hoek van de Ericalaan en de Willem-Alexanderlaan te Leiderdorp. De overeenkomst wordt gezien als exploitatieovereenkomst in het kader van afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening. Overeenkomstig artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd.

Zakelijke beschrijving van de inhoud
De nieuwbouwontwikkeling bestaat uit een supermarkt met gebouwde parkeeroplossing en minimaal 15 sociale huurwoningen. Voor de planontwikkeling wordt een afwijkingsprocedure (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo) gevoerd, aangezien de ontwikkeling niet in het huidige bestemmingsplan past. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om het plan mogelijk te maken door middel van een bestemmingsplanprocedure. De overeenkomst voorziet ook in het kostenverhaal doordat deze in de verkoopprijs verrekend is.

De gemeente Leiderdorp en Lidl zijn overeengekomen dat Lidl het bouwplan ontwikkelt. De gemeente Leiderdorp verkoopt de gronden aan Lidl en levert de gronden bouwrijp op. Lidl is verantwoordelijk voor de realisatie van het plan en de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied. De gemeente Leiderdorp heeft een inspanningsverplichting om de realisatie van het bouwplan planologisch mogelijk te maken. Ook neemt de gemeente Leiderdorp eventuele planschade voor haar rekening. Daarnaast spant de gemeente Leiderdorp zich maximaal in om het parkeerterrein voor zwembad De Does en de Ericalaan kwalitatief te verbeteren.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt voor eenieder van 7 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis. Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.