Nieuwsbericht Kort verslag begrotingsraad 3 en 5 november 2010

Gepubliceerd op: 10 november 2010 00:00

Raad Op 25 oktober was er gelegenheid tot inspreken over de begroting 2011. Twee heren maakten hiervan gebruik: de heer Lemmens van LTC De Munnik en de heer Karres van het Servicepunt Sport en Bewegen. Hun inspraakreacties kunt u lezen op

 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30 onder vergaderingen/ 3 november.

Op 3 november hebben alle partijen in hun algemene beschouwingen laten horen wat zij de komende jaren willen en hoe zij tegen de door het college ingediende begroting aankijken. De completen teksten kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem via www.raadleiderdorp.nl onder vergaderingen / 3november (zie bovenstaande link). 

Het college kwam met een sluitende begroting voor 2010. Om de begroting ook in de jaren daarna sluitend te krijgen zal de raad – voor iedereen pijnlijke – keuzes moeten maken bij de afronding van de kerntakendiscussie in maart 2011.

Besluitvorming
Op 5 november stelde de raad de programmabegroting 2011-2014 vast. Daarnaast stelde de raad de subsidieplafonds voor 2010 vast, t.w. een bedrag van € 299.752 voor het subsidieprogramma en € 1.645.647 voor de exploitatiesubsidies.

In totaal werden 14 moties ingediend waarbij de raad het college onder andere opriep tot het instellen van een vrijwilligersprijs, het houden van een Dag van de Dialoog en het nemen van  spoedmaatregelen tegen wateroverlast. Vrijwel alle moties zijn unaniem aanvaard.

Een overzicht van de moties en amendementen kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem via www.raadleiderdorp.nl  onder vergaderingen/raad 3 november/ vaststellen programmabegroting (zie bovenstaande link).