Nieuwsbericht Kort verslag commissie Bestuur en Maatschappij

Gepubliceerd op: 14 juni 2011 00:00

Jaarverslag 2010
Het jaarverslag is een verplicht onderdeel van het Besluit Begroting & Verantwoording en dient door de raad vastgesteld te worden. Mevrouw Westerhout, Ernst&Young Accountants, houdt een korte inleiding en geeft aan dat er geen onrechtmatigheden of andere onjuistheden zijn. De commissie is blij met de verbeterslag in het jaarverslag en met het positieve saldo. In de raadsvergadering van 27 juni neemt de raad een besluit over het jaarverslag en de bijbehorende resultaatbestemming. 

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011
De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 27 juni een besluit.

Regionaal Risicoprofiel
In de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen. Gemeenten kunnen naar aanleiding van het Concept Risicoprofiel Hollands Midden wensen kenbaar maken. Deze worden meegewogen bij definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel. De commissie is positief over het voorstel. Er is een aantal opmerkingen over niet actuele gegevens voor Leiderdorp in de risicokaart. GroenLinks vraagt aandacht voor de gevaren van een kernenergie incident en komt mogelijk met een amendement bij de besluitvorming in de raad van 27 juni.

Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2012
De commissie is blij met de heldere oplegnotitie en geeft een positief advies mee aan de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio. Het AB neemt op 23 juni een besluit over de begroting.

Ontwerpprogrammabegroting 2012 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
De commissie bespreekt de begroting aan de hand van de oplegnotitie. Ook over deze begroting adviseert de commissie positief. De suggestie om door meer samenwerking de kosten te besparen op folders etc. neemt de Leiderdorpse vertegenwoordiger mee naar de AB vergadering op 29 juni, waar de begroting wordt vastgesteld.