Nieuwsbericht Kort verslag commissie Bestuur en Maatschappij

Gepubliceerd op: 29 september 2010 00:00

raadVragenronde
BBL heeft vragen gesteld over de maatregelenverordening Wet werk en bijstand. De vragen staan in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl. Beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats.

Resultaten Mysteryonderzoek Rekenkamer
De heer van Oosten en mevrouw Gerrits van de rekenkamer zijn aanwezig. De commissie bespreekt de resultaten van het onderzoek naar de klantvriendelijkheid van de gemeente bij de beantwoording van vragen per e-mail. Doel van het onderzoek is handreikingen te doen om de dienstverlening zo mogelijk te verbeteren. De commissie vindt dat het onderzoek een goed beeld geeft waar de gemeente staat en waar het beter kan. Het college heeft aangegeven de aanbevelingen mee te nemen in het op te richten klantencontactcentrum. De commissie ziet uit naar de resultaten van een mogelijk vervolgonderzoek.

Kerntakendiscussie
De commissie bespreekt het voorstel om het college, met ondersteuning van het ambtelijk apparaat en externe begeleiding, te betrekken bij de afronding van de kerntakendiscussie. De commissie verzoekt de stuurgroep Kerntaken zo snel mogelijke met een concreet advies/plan naar de raad te komen om de kerntakendiscussie af te ronden. In dit plan moet ook duidelijk worden op welke termijn het college de benodigde (financiƫle) bouwstenen voor het maken van (kerntaken) keuzes kan aanleveren.

Actualisatie normenkader accountantscontrole 2010
Door wijzigingen in wet- en regelgeving moet het normenkader jaarlijks te worden aangepast. De commissie adviseert positief over dit voorstel. De gemeenteraad neemt op 11 oktober een besluit over dit voorstel.

Verordeningen Wet werk en bijstand
De commissie bespreekt het voorstel over drie gewijzigde verordeningen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB): Verordening re-integratie 2008, Maatregelenverordening WWB 2008 en de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2008. De commissie is blij met de heldere wijzigingsvoorstellen en toelichtingen en adviseert de raad de verordeningen op 11 oktober vast te stellen.

Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 en

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010
raad
De commissie bespreekt het voorstel om de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 en de Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 vast te stellen. De verordeningen maken het mogelijk (financiƫle) consequenties te verbinden aan verwijtbaar gedrag en het niet (voldoende) nakomen van verplichtingen door een uitkeringsgerechtigde. Ze zijn tevens een middel om ten onrechte ontvangen, misbruiken en oneigenlijk gebruiken van een uitkering te bestrijden. De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 11 oktober een besluit.