Nieuwsbericht Kort verslag commissie Bestuur en Maatschappij 22 augustus 2011

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011 00:00

Jaarrekening 2010 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG)

De commissie maakt zich zorgen over de financiële toekomst van de OBSG.  Er is een concrete visie nodig en maatregelen moeten worden genomen. De commissie is van mening dat het wijzigen van de controle en zeggenschap van de raad nu niet aan de orde is. Het college deelt de zorgen van de commissie en neemt de opmerkingen mee naar het eerstvolgende gesprek met het bestuur van de OBSG. De raad neemt op 5 september een besluit.

Financiële verordening 212

De commissie heeft een aantal (technische) opmerkingen over afschrijvingstermijnen en informatieplicht. De PvdA geeft aan niet in te kunnen stemmen met artikel 18 over onderhoud. De raad neemt op 5 september een besluit.

Begrotingswijziging 6 boekjaar 2011

De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 5 september een besluit.

Begrotingswijziging 7 boekjaar 2011

De commissie is positief over dit voorstel. De raad neemt op 5 september een besluit.

Programma indeling 2012

De commissie is blij met de nieuwe indeling voor de begroting en adviseert positief. De raad neemt op 5 september een besluit.

Bestuursrapportage 1 januari t/m 30 juni 2011

De commissie spreekt de complimenten uit over de Bestuursrapportage die voor het eerst in deze vorm is aangeboden. Ze zijn tevreden over de vorm en opzet van de rapportage. Voor de volgende Bestuursrapportage(s) geeft de commissie mee dat het “stoplicht’,  de kleuren en de bijbehorende tekst beter en scherper geformuleerd worden.

Nota Reserves en Voorzieningen 2011

De commissie heeft vragen over de samenvoegingen op het gebied van zorg en welzijn, over de voorzieningen gebouwen en over onderwijshuisvesting. De commissie adviseert positief over dit voorstel. Het CDA geeft aan niet akkoord te zijn met bestemming van de reserve opbrengst verkoop aandelen NUON. De raad neemt op 5 september een besluit.

Kijkt u ook eens in het raadsinformatiesysteem.