Nieuwsbericht Kort verslag commissie Bestuur en Maatschappij

Gepubliceerd op: 20 april 2010 00:00

Beëdiging burgerraadsleden
Voordat zij hun functie kunnen uitoefenen, leggen burgerraadsleden de eed/belofte af. In deze commissievergadering zijn de volgende burgerraadsleden beëdigd:

dhr. van Beek (GroenLinks), dhr. Heemskerk (CDA), dhr. Hogenbirk (VVD), dhr. Van der Hoogt (BBL), dhr. Kramer (GrL), mw. Langereis (D66), dhr. Postma (BBL), mw. Reijtenbagh (VVD), mw. van der Stelt (CDA) en dhr. Thunnissen (PvdA).

Vragenronde
Het CDA heeft vragen gesteld over de afvalcontainers voor plastic. De vragen en antwoorden staan in het raadsinformatiesysteem: www.raadleiderdorp.nl. BBL heeft vragen gesteld over informatie en publiciteit rondom minimabeleid en bijzondere bijstand. Het college komt komende week met nadere informatie.

Evaluatieverslag jaarwisseling
De commissie neemt kennis van dit verslag en vindt het een goede zaak dat er geëvalueerd is. De commissie geeft aan dat het hinderen en bedreigen van hulpverleners niet getolereerd kan en mag worden. Zij adviseert om in het draaiboek voor 2010 aan te sluiten bij de landelijke afspraken over agressie tegen hulpverleners.

Gevraagd wordt of de Vandalismewijzer kan terugkeren, zodat burgers inzage krijgen in aangerichte vernielingen. Het college komt hierop terug.

Veegbesluit jaarrekening 2009
Het veegbesluit betreft de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Gewoonlijk stelt de raad deze afwijkingen vast bij de jaarrekening. Om het nieuwe college en de nieuwe raad duidelijkheid te geven over de beschikbare budgetten in 2010, stelt het college de raad voor nu al een besluit over deze afwijkingen te nemen. De commissie vindt dit onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 26 april. De raad moet dan keuzes maken over de zogeheten resultaatsbestemmingen.