Nieuwsbericht Kort verslag commissie Ruimte

Gepubliceerd op: 29 september 2010 00:00

RaadBestemmingsplan Boterhuispolder
De heer Van Keulen van St. Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid spreekt in namens Bouwbedrijf Niersman en namens Schouten De Jong Projectontwikkeling. Hij geeft de meerwaarde aan van het opnemen van enkele zogenaamde landgoederen in het plan. Zijn verzoek krijgt geen steun, omdat de raad in 2008 gekozen heeft voor een duurzaam open en groene polder met extensieve recreatie (“De polder in!”).

De commissie adviseert op basis daarvan het bestemmingsplan vast te stellen zoals het college voorstelt. Dat wil zeggen met inachtneming van de Nota beantwoording zienswijzen en de Staat van wijzigingen, die zijn opgesteld naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. De raad neemt op 11 oktober een besluit over het bestemmingsplan.

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Het algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft in zijn vergadering van 30 juni 2010 unaniem de 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vastgesteld. Deze wijziging maakt het mogelijk dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel gaan uitmaken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland (CVV). Nu ligt de wijziging ter besluitvorming voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. De commissie adviseert de raad op 11 oktober positief over dit voorstel te besluiten.

Shared Service Center/Servicepunt71
Op 10 juni 2008 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude het Convenant Shared Service Center Leidse Regio ondertekend. In het convenant spreekt Leiderdorp, samen met de drie andere gemeenten het voornemen uit om samen te werken bij de uitvoering van diverse bedrijfsvoeringstaken.

Bedrijfsplan (verantwoordelijkheid college)
Het college vraagt de raad kennis te nemen van het bedrijfsplan SSC Leidse Regio versie 30 juni 2010 en wensen en bedenkingen aan hem kenbaar te maken.

Vanuit de commissie klinken complimenten over de kwaliteit van het bedrijfsplan. De commissie onderschrijft de doelstelling voor wat betreft het beperken van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit en de efficiency. Ook onderschrijft de commissie het gefaseerd overbrengen van afdelingen naar het SSC. Voor het neerzetten van het hele plan is een sterke directeur met een sterk MT een vereiste. Het ontwikkelen van een nieuwe cultuur in het SSC is daarbij een belangrijk aandachtspunt voor de commissie.

Het college zegt toe regelmatig te rapporteren over de voortgang van het project. De fracties van D66, BBL, CDA, GrL, CDA en PvdA zijn positief over het gepresenteerde bedrijfsplan. In de raad van 11 oktober zal blijken of de twijfel die de VVD nog op enkele punten heeft, is weggenomen.

Gemeenschappelijke regeling (verantwoordelijkheid raad)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, behoudens het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad per 1 januari 2011, samen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 te treffen. Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de toestemming van de gemeenteraad vereist om de regeling ook daadwerkelijk te kunnen treffen.

De commissie adviseert de raraadad op 11 oktober in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling.

Onderhoudsbudget betonnen bruggen 2010 - 2013
De commissie adviseert het opgestelde beheersplan voor herstel van betonnen bruggen vast te stellen en het eerste deel van de benodigde middelen beschikbaar te stellen. De raad besluit op 11 oktober.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Per 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daardoor moeten drie verordeningen worden gewijzigd, te weten de Algemene Plaatselijke Verordening 2010, de Erfgoedvergoedverordening Leiderdorp 2008 en de verordening op de beplantingen Leiderdorp 2009. De commissie adviseert de raad op 11 oktober positief te besluiten over wijziging van de verordeningen.