Nieuwsbericht Kort verslag commissies 17 mei 2010 jl.

Gepubliceerd op: 26 mei 2010 00:00

Beëdiging burgerraadsleden
De voorzitter beëdigde de heren Den Boer (CDA), Van Gurp (D66) en De Waard (D66) als burgerraadslid.

Rekenkamer eindrapport Jongerenwerk
De Leiderdorpse rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente voorwaarden voor een effectief jongerenbeleid creëert. De commissie geeft in deze eerste bespreking aan zich te kunnen vinden in de conclusies over de integrale aanpak en slagvaardigheid van de gemeente. Ook in de meeste aanbevelingen kan de commissie zich vinden. Het college komt op korte termijn met een schriftelijke reactie op het rapport. Daarna bespreekt de commissie het rapport inhoudelijk.

Tussentijdse evaluatie Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) Brede School West
Mevrouw van Wijk vraagt namens het Comité BSW aandacht voor het IBO protocol rondom de BSW. Op vragen vanuit de commissie geeft het college aan dat de uiteindelijke evaluatie na de zomer komt. Het college zal vanaf nu juiste invulling geven aan de gemaakte afspraken in het kader van het IBO traject. Na de zomer beziet de commissie op basis van de evaluatie of de adviesfunctie van het Comité BSW omgezet moet worden in coproduceren.

Vergadering Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland 26 mei 2010
De commissie bespreekt de agenda van het AB. De commissie adviseert positief over de begrotingswijziging als gevolg van de aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude bij Holland Rijnland. Over het aanwijzen van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland spreekt het presidium op 25 mei.

Verordening Adresnaamgeving en -nummering 2010 en woonplaatsbesluit
Dit voorstel regelt de adresnaamgeving en nummering zodat de gemeente voldoet aan de eisen van de Wet BAG. De raad besluit hierover op 31 mei.

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2010
Deze rapportage informeert over de geprognosticeerde financiële stand van zaken. De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouwing van het nog vast te stellen jaarverslag van de gemeente. Het onderwerp gaat ter besluitvorming naar de raad van 31 mei.

Kunst- en cultuurprojecten
De heer de Bakker, lid van de kunstcommissie, spreekt in bij dit onderwerp en vraagt aandacht voor de kunst in de Heemtuin. In 2009 was er geld vrij gemaakt voor projecten Kunst en Cultuur. Die projecten zijn niet allemaal uitgevoerd. De vraag is om het overgebleven geld in 2010 opnieuw ter beschikking te stellen. De commissie verwijst het voorstel met een positief advies naar de raad van 31 mei.

Discussienotitie Participatie
Gezien het late tijdstip is dit onderwerp niet besproken. Naar verwachting plaatst de agendacommissie het op de agenda van de commissie Bestuur en Maatschappij op 14 juni.