Nieuwsbericht Kort verslag extra raadsvergadering

Gepubliceerd op: 20 april 2010 00:00

Afscheid vertrekkende wethouders
De raad nam afscheid van de wethouders Gardeniers en Glasbeek. De voorzitter van de raad en de nestor (het langstzittende raadslid) bedankten beide heren voor hun inzet in de afgelopen periode. Daarna blikten beiden kort terug op hun ervaringen. Het officiële afscheid van de heren Gardeniers en Glasbeek is op woensdag 28 april van 16.00 tot 18.00 uur in het HSL/A4 infocentrum. U bent van harte welkom!

Procesverantwoording formatie
De fractievoorzitters van VVD, D66 en GroenLinks gaven aan hoe de coalitie tot stand is gekomen. De gespreksverslagen kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem op www.raadleiderdorp.nl.

Benoeming en beëdiging wethouders
De raad benoemde de volgende personen tot wethouder, waarna de voorzitter hen beëdigde:

  • de heer M.H. van der Eng (D66)
  • de heer L. Maat (GroenLinks)
  • de heer C.J.M.W. Wassenaar (VVD)
  • de heer H.L. Zilverentant (VVD)

Vrijstelling ingezetenschap
De raad verleende de heer Maat, die nog in Voorschoten woont, voor een jaar ontheffing van het vereiste van ingezetenschap.

Bespreking coalitie-akkoord
De oppositiepartijen BBL, CDA en GroenLinks gaven aan het coalitieakkoord weinig concreet te vinden en niet overal in lijn met de verkiezingsprogramma's. Na een nadere toelichting door de coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks gaven zij aan het college positief kritisch te volgen en af te rekenen op zijn daden. De PvdA diende een motie in om het college op te roepen de uitbreiding van drie naar vier wethouders niet te laten leiden tot een verhoging van de bestuurskosten. Deze motie werd aangehouden tot de bespreking van de kadernota in juni.

Benoeming deelnemers gemeenschappelijke regelingen en instellen werkgroepen
In ons raadsinformatieysteem kunt u lezen welke personen de raad als vertegenwoordigers in regionale verbanden en werkgroepen heeft benoemd (www.raadleiderdorp.nl).