Nieuwsbericht Kort verslag raad 13 december 2010

Gepubliceerd op: 15 december 2010 00:00

Kort verslag raad 13 december 2010

BBL heeft vragen gesteld over de parkeersituatie Ommedijk. Vragen en antwoorden kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem op www.raadleiderdorp.nl onder vergaderingen.

Waterplan Leiderdorp
De raad is akkoord gegaan met de uitvoering van het Waterplan  Leiderdorp 2011-2015 en met een reservering uit de algemene reserve voor de uitvoering van de maatregelen 2011. De raad wenst vooralsnog geen uitvoering te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver. In 2011 krijgen de knelpunten die in relatie staan tot het grondwaterprobleem in enkele wijken de hoogste prioriteit.

Verordeningen
De raad heeft de volgende verordeningen vastgesteld:

 • Verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2011
 • Brandbeveiligingsverordening 2010
 • Besluit vaststelling woonplaats
 • Verordening Adresnaamgeving en –nummering 2010

Daarnaast actualiseerde de raad de volgende belastingverordeningen en heeft de tarieven aangepast voor 2011:

 1. Verordening afvalstoffenheffing 2011 en reinigingsrechten 2011
 2. Verordening brandweerrechten 2011
 3. Verordening hondenbelasting 2011
 4. Verordening leges 2011
 5. Verordening lijkbezorgingsrechten 2011
 6. Verordening marktgelden 2011
 7. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011
 8. Verordening precariobelasting 2011
 9. Verordening rioolheffing 2011
 10. Verordening toeristenbelasting 2011

Veiligheid: visie, analyse en prioriteiten
De raad heeft de Strategische visie Integrale Veiligheid in Leiderdorp vastgesteld. De raad ging akkoord met de Veiligheidsanalyse ten behoeve van de Kadernota 2011-2014 en stelt prioriteiten vast na het Voorstel Prioriteiten Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp te hebben besproken.

Begrotingswijzigingen 8 t/m 10 boekjaar 2010
De raad stelde de begrotingswijzigingen 8 tm 10 boekjaar 2010 vast. 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) aanvraag krediet
De raad is akkoord gegaan met een investeringskrediet voor de aankoop van Karolusgulden 32-38 voor de vestiging van een CJG en de in 2011 budgettair neutrale begrotingswijziging voor de realisatie hiervan. De ontwikkeling van het CJG moet binnen de beschikbare budgetten voor de preventieve jeugdzorg gerealiseerd worden en ook na 2011 blijven. De PvdA stemde tegen.

Zendtijdtoewijzing Leiderdorpse Omroep Stichting
De raad ging akkoord met de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) en heeft het Commissariaat van de Media positief geadviseerd over de zendtijdtoewijzing aan de Leiderdorpse Omroep Stichting voor de komende vijf jaar.

Werkgroep Bloemerd advies
De raad heeft ingestemd met het advies van de raadswerkgroep Bloemerd om op dit moment een brede discussie te houden over de toekomst van de Bloemerd.

Voorbereidingsbesluit Bloemerd
De raad heeft een voorbereidingsbesluit genomen voor een nieuw bestemmingsplan voor de Bloemerd. Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat er nieuwe (ongewenste) ontwikkelingen in de Bloemerd kunnen ontstaan, voordat deze getoetst kunnen worden aan een nieuw bestemmingsplan.

Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten
Op 18 januari bespreekt de commissie Ruimte dit punt opnieuw. De standpunten liggen nog te ver uit elkaar voor een raadsbehandeling.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland
De raad ging akkoord met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland i.v.m. de toetreding van de gemeenten Hillegom en Kaag en Braassem.

Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG ) 2010
De raad heeft de GIG 2010 vastgesteld als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.

Benoeming plaatsvervangend lid AB Regionale Dienst Openbare Gezondheid
De raad heeft de heer M.H. van der Eng benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid.