Nieuwsbericht Kort verslag raadsvergadering 11 oktober 2010

Gepubliceerd op: 13 oktober 2010 00:00

Er zijn raadsvragen gesteld over het implementatieplan Combinatiefuncties Leiderdorp en over de kruising Engelendaal/N445.Vragen en antwoorden kunt u nalezen in het raadsinformatiesysteem http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/11-oktober/20:00. In de raad is afgesproken dat beide onderwerpen in de raadscommissies nader aan de orde komen.

raadszaal

Benoeming voorzitter en lid rekenkamer Leiderdorp
De raad heeft dhr. van Oosten benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer. De raad heeft dhr. Dekker benoemd en beëdigd tot lid van de Rekenkamer.

Vaststellen bestemmingsplan Boterhuispolder
De raad heeft het bestemmingsplan, met inachtneming van de ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan’ en de ‘Staat van wijzigingen’ vastgesteld.

SSC/ Servicepunt71
De raad nam kennis van het bedrijfsplan SSC Leidse Regio versie 30 juni 2010  en heeft ingestemd met de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. In een raadsbreed gesteunde motie verzocht de raad het college in het verdere proces een aantal zaken te waarborgen en nader uit te werken. De motie is in het raadsinformatiesysteem geplaatst bij het onderwerp SSC/Servicepunt71 http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/11-oktober/20:00

Actualisatie normenkader accountantscontrole 2010
De raad is akkoord gegaan met de actualisatie.

Vaststellen van 3 gewijzigde verordeningen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB)
Het gaat om de Verordening re-integratie 2008, de Maatregelenverordening WWB 2008 en de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2008. De raad heeft de gewijzigde verordeningen vastgesteld.

Vaststellen Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 en Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010
De raad heeft deze verordeningen vastgesteld, zodat het ten onrechte ontvangen, misbruiken en oneigenlijk gebruiken van een uitkering bestreden wordt.

5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
De raad is akkoord gegaan met deze wijziging. De wijziging is noodzakelijk om het mogelijk te maken dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel gaan uitmaken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland (CVV).

Reactie Leiderdorpse raad op voorstel samenstelling AB Holland Rijnland
De raad heeft ingestemd met een tekstuele aanpassing in de brief. De aangepaste brief wordt in het raadsinformatiesysteem geplaatst bij dit agendapunt. http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/11-oktober/20:00

Beschikbaar stellen middelen voor onderhoud betonnen bruggen 2010 - 2013
De raad heeft het opgestelde beheersplan voor herstel van betonnen bruggen vastgesteld en stelde het eerste deel van de benodigde middelen beschikbaar. Een amendement van CDA en BBL is ingetrokken nadat het college heeft toegezegd de raad onmiddellijk te informeren over extra kosten tijdens de werkzaamheden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In het kader van de per 1 oktober in werking tredende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigen in dit wijzigingsvoorstel een drietal verordeningen, de Algemene Plaatselijke Verordening 2010, de Erfgoedvergoedverordening Leiderdorp 2008 en de verordening op de beplantingen Leiderdorp 2009. De raad stelde de Wabo vast.