Nieuwsbericht Kort verslag raadsvergadering 26 april 2010

Gepubliceerd op: 28 april 2010 00:00

Raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over inzameling huisvuil (BBL), Buitenhofvijver (CDA) en tijdige betaling door de gemeente (BBL). Vragen en antwoorden kunt u lezen op www.raadleiderdorp.nl.

Benoeming burgerraadslid
De raad benoemde de heer J. de Waard tot burgerraadslid namens D66.

Veegbesluit jaarrekening 2009
De raad stemt in met de (budget)afwijkingen voor het boekjaar 2009 inclusief de hierin opgenomen extra storting van ruim 2 miljoen euro in de bestemmingsreserve W4. Bij de bespreking van de jaarrekening in juni neemt de raad een besluit over de resultaatbestemming. Het nieuwe college komt hiervoor met een voorstel.

Duurzame energieopwekking gemeentehuis
De raad stemde van harte in met het voorstel om zonnecellen aan te brengen op het dak van het nieuwe gemeentehuis. Met deze vorm van energieopwekking wordt het nieuwe gemeentehuis nog duurzamer. Voorwaarde voor uitvoering is het verkrijgen van subsidie.

Wijziging Gevulei
De commissie stemde in met de voorgestelde technische wijzigingen. Besluitvorming in de raad van 26 april.

Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters raad en commissies
De raad benoemde de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de raadscommissies (zie www.raadleiderdorp.nl). De raad benoemde verder de heer J. Gardeniers (CDA) als eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter en de heer I. Cooijmans (VVVD) als tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Benoeming deelnemers gemeenschappelijke regelingen
Binnen de regio maakt de gemeente Leiderdorp deel uit van verschillende gemeenschappelijke regelingen. De raad benoemde vertegenwoordigers in de diverse organen (zie www.raadleiderdorp.nl).