Nieuwsbericht Kort verslag raadsvergadering 5 september 2011

Gepubliceerd op: 07 september 2011 00:00

Kort verslag raadsvergadering 5 september 2011

Vragenronde

Het CDA heeft vragen gesteld over gasleidingen. BBL heeft vragen gesteld over het huren van sociale woningen. De vragen en antwoorden kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem.

Benoeming burgerraadslid  

De raad benoemt de heer W. Tijsse Claase als burgerraadslid voor D66.

Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en locatiestudie Vliko

De raad is akkoord gegaan met de zienswijze van het college op het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en verzoekt het college deze zienswijze van de gemeente Leiderdorp te verzenden aan het dagelijks bestuur Oude Rijnzone. De raad stelt  € 50.000,-  beschikbaar voor het starten van activiteiten voor de onderhandeling met Vliko. Deze middelen worden tijdelijk (tot in 2013) onttrokken uit de reserve gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone.

Jaarrekening 2010 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG)

De raad gaat akkoord met de Jaarrekening van de  Stichting OBSG. De raad maakt zich zorgen over de financiële toekomst van de OBSG en wil hierover met het bestuur in gesprek.

Het fundament voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem, concept-nota beleidsuitgangspunten

Naar aanleiding van de discussie in de commissie Ruimte van 23 augustus is een reactie richting Holland Rijnland opgesteld. De raad stemt met een tekstwijziging in met deze reactie.

 Financiële verordening 212

De raad stelt de geactualiseerde verordening vast. De verordening voldoet aan de wetgeving conform het Besluit Begroting en Verantwoording en geeft een beter inzicht in de financiën van de gemeente gedurende een boekjaar.

 Begrotingswijziging 6 boekjaar 2011

De raad stelt deze wijziging vast.

Begrotingswijziging 7 boekjaar 2011

De raad stelt deze wijziging vast.

Programma-indeling 2012

De raad stelt de programma-indeling voor de begroting 2012 vast. Dit betekent minder programma’s in de begroting en een logischer indeling die beter leesbaar is.

Nota Reserves en Voorzieningen 2011

De raad stelt de Nota reserves en voorzieningen vast, overeenkomstig de Financiële verordening van onze gemeente. Een meerderheid van de raad stemt in met een amendement om de reserve milieu om te vormen tot een voorziening milieubeleidsplan.

Het volledige verslag kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem