Nieuwsbericht Kort verslag regiocommissie op 23 juni 2010

Gepubliceerd op: 29 juni 2010 00:00
De commissie besprak de onderwerpen van de algemeen bestuursvergadering van Holland Rijnland (HR) die op 30 juni plaats heeft. De commissie stemde in met het voorstel over de jaarrekening en het jaarverslag van HR.

De commissie stemde ook in met vaststelling van de MARAP managementrapportage (stand van zaken van de programma's en projecten van Holland Rijnland). Hierbij maakte de commissie wel de kanttekening dat eventuele overschotten aan het einde van het jaar terug moeten vloeien naar deelnemende gemeenten.

De commissie stemde in met het voorstel over de begroting 2011 van HR met de opmerking dat de scenario's voor bezuinigingen van 10 en 15 % ook berekend dienen te worden.

In de eindrapportage van de werkgroep Boeien en Binden zijn veertien aanbevelingen opgenomen. Acht van deze aanbevelingen komen voor rekening van Holland Rijnland en vier voor rekening van de gemeenten. Daarnaast zijn twee aanbevelingen gedaan die zowel voor rekening van de gemeenten als voor Holland Rijnland zijn. De commissie sloot zich aan bij het uitgangspunt dat het creëren van draagvlak erg belangrijk is en stemde in met de aanbevelingen. Over de praktische invulling van de aanbevelingen buigt de regiowerkgroep zich na het zomerreces.

De commissie stemde in met de voorstellen over:

  • een regionale bijdrage voor samenwerkingsverband agrarische natuur- en landschapverenigingen;
  • de Wijziging van de Huisvestingsverordening HR 2009;
  • de Wijziging Toelichting op de Huisvestingsverordening HR 2009;
  • de Vijfde wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Collectief Vraagafhankelijk Vervoer om het mogelijk te maken dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel gaan uitmaken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland.

Voor nadere informatie over de agenda en stukken verwijzen we u naar de website van Holland Rijnland http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/30-06-10/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-30-juni-2010

Ontmoeting met het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland (HR)
Namens het DB kwamen de heren Lenferink (voorzitter) en Lamboo (ambtelijke ondersteuning) kennismaken. In zijn inleiding gaf de heer Lenferink aan dat er vele goede documenten zijn gemaakt en dat het nu aankomt op uitvoering en het nakomen van afspraken. De commissie is blij met het concept Focus 2014, het overdrachtsdocument waarmee de nadruk op uitvoering moet komen te liggen. Om te kijken wat van belang is voor Leiderdorp bespreekt de commissie het concept Focus 2014 nog een keer in de commissieronde van augustus 2010, waarna de reactie/inbreng van de Leiderdorpse raad aan Holland Rijnland wordt meegegeven.

Begroting van de Milieudienst West-Holland
De heer Eskes, directeur van de Milieudienst, was aanwezig en beantwoordde enkele (technische) vragen. De commissie stemde in met het vaststellen van deze begroting met de opmerking dat het doel moet zijn een bezuiniging van 5% te realiseren.