Nieuwsbericht Kort verslag van de gemeenteraadsvergadering van 31 mei 2011

Gepubliceerd op: 01 juni 2011 00:00

Inspraak
Mevrouw Van SintMaartensdijk vroeg aandacht voor de verkeerssituatie rond het viaduct onder de A4. Zij vroeg nut en noodzaak van de afsluiting van de Ericalaan opnieuw te bekijken, omdat dit leidt tot veel files in eigen dorp.

 Vragenronde
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het standpunt van het college wat betreft het Bestuursakkoord tussen VNG en Rijk (GroenLinks), Spookburgers (CDA) en Wijziging conciërgeregeling (CDA). Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze website: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/30-mei/20:00. Een motie waarin GroenLinks het college oproept haar standpunt over het bestuursakkoord scherper te formuleren werd verworpen.

 Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015
Vanwege het aflopen van de planperiode 2006 – 2010 is een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. De raad heeft het Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. De VVD verbond daaraan de voorwaarde dat de stijging van de rioolheffing wordt gecompenseerd door verlaging van andere lasten, zodat de lasten voor de burgers gelijk blijven. De raad riep het college bij motie op een onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier nu ook daadwerkelijk uit te voeren en hier voor het eind van het jaar over te rapporteren.

 De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 en de bijbehorende specifieke kredietaanvragen
Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, de financiële tussenstand opgemaakt. De raad stelde de GIG 2011 vast.

 Verordening wijziging woningvoorraad
De raad heeft dit voorstel aangehouden. Het college zegde toe de verordening op een aantal punten te verduidelijken.

Hekwerk Oude Spoorbaan
De raad heeft het voorstel van vervanging van het hekwerk door betonnen barriers aangehouden om de discussie over de financiering hiervan bij de bespreking van de kadernota (juni) te voeren.
GroenLinks kon wel instemmen met het voorstel incl. de financiering hiervan.

Aanpassingsvoorstel artikel 9 Verordening op de rekenkamer gemeente Leiderdorp
De raad heeft de aangepaste verordening op de Rekenkamer Gemeente Leiderdorp vastgesteld.