Nieuwsbericht Kort verslag van de raad van 14 maart 2011

Gepubliceerd op: 16 maart 2011 00:00

Vragenronde
BBL heeft vragen gesteld over de parkeerproblematiek Ommedijk. Vragen en antwoorden kunt u lezen op www. raadleiderdorp.nl onder vergaderingen. Het onderwerp komt terug in de commissie Ruimte van 5 april.

Interpellatiedebat aangevraagd door het CDA over de eventuele verplaatsing van Vliko naar de Munnikkenpolder
Na vragen in de commissie Ruimte op 1 maart jl. heeft het CDA om een debat in de raad verzocht. Raad en college zijn het eens over het feit dat Vliko niet naar de Munnikkenpolder verplaatst moet worden, omdat is besloten die polder groen in te richten. Die groene inrichting sluit aan bij afspraken hierover met het Rijk, de provincie en de regio. Het college zegt toe zich te blijven inspannen voor vestiging van Vliko in de Barrepolder (Groenendijk, gemeente Rijnwoude) en de raad hier voortdurend over te informeren.

Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten
In de raad van 31 januari staakten de stemmen bij een tweetal amendementen. Bij herstemming haalde het amendement van D66 een meerderheid, waarna de raad het gewijzigde voorstel vaststelde.

Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2011
De raad heeft  deze verordening vastgesteld.

Instellen werkgeverscommissie Griffie conform art. 83 Gemeentewet
De raad stelde de Verordening werkgeverscommissie griffie vast.

Begrotingswijziging 3 boekjaar 2011
De raad heeft begrotingswijziging 3; boekjaar 2011 vastgesteld.

Marktverordening
De raad stelde de marktverordening 2011 vast.

Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie participatie 2011 - 2014
De raad heeft het beleidsplan Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 - 2014 vastgesteld.

Subsidiebeleid
Een raadsmeerderheid stemde in met een amendement en met het gewijzigde voorstel voor de  vaststelling van de financiële kaders voor subsidiëring in 2012. PvdA en CDA waren tegen. De raad gaf het college door middel van een motie kaders mee voor de uitwerking van een notitie Evaluatie Subsidiebeleid. CDA en PvdA stemden niet in met het laatste punt van de motie.

Kaderstelling/prioritering subsidieverlening 2012
De raad heeft prioritering/kaderstelling voor de subsidieverlening 2012 vastgesteld.