Nieuwsbericht Kort verslag van de raad van 27 juni 2011

Gepubliceerd op: 29 juni 2011 00:00

Raadsvragen
Het CDA heeft vragen gesteld over de speelplaats in Binnenhof en over LTC De Munnik. Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze website.

Jaarverslag 2010
Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en het veegbesluit ligt nu de jaarrekening met de bijbehorende resultaatbestemming voor. De raad stelt het jaarverslag vast. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van PvdA en BBL om de vorming van een reserve voor het groot onderhoud van Alecto over meerdere jaren op te bouwen haalt het niet.

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011
De raad stelt de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 vast. De raad neemt daarbij unaniem een amendement van GroenLinks aan om de binnen- en buitenruimte van nieuwe peuterspeelzalen duurzaam en ecologisch verantwoord in de te richten. Hetzelfde geldt voor bestaande speelzalen bij vervanging en renovatie.

Regionaal Risicoprofiel
In de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het verplicht om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen. Gemeenten kunnen naar aanleiding van het Concept Risicoprofiel Hollands Midden wensen kenbaar maken. Deze worden meegewogen bij definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel. De raad verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio meer prioriteit te geven aan o.a. de A4, HSL en kwetsbare objecten zoals instellingen met minder zelfredzame personen.

Woonbehoefteonderzoek 2011
In de raad van 31 januari 2011 heeft de raad besloten om € 50.000 te reserveren voor de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek in 2011. De raad stemt er nu mee in maximaal € 40.000 te besteden aan een woonbehoefteonderzoek. De € 10.000 die de gemeente naderhand terugontvangt van Rijnhart Wonen gaat terug in de reserve sociale woningbouw.

Krediet voor gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan (WAL)
De gebiedsvisie wordt aangepast op basis van de nu bekende concrete ontwikkelingen en de input vanuit de participatie. De raad verhoogt het voorbereidingskrediet voor de WAL met € 35.000 om de gebiedsvisie te kunnen afmaken.

Kredietaanvraag nieuwe milieustraat
De raad stelt een krediet van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van een nieuwe milieustraat op de locatie van de huidige gemeentewerf.

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
De raad onderschrijft de adviezen van de regiocommissie en geeft deze als input mee voor de AB-vergadering van Holland Rijnland van 29 juni.

Een uitgebreid verslag van deze vergadering kunt u lezen en beluisteren op de website van de raad.