Nieuwsbericht Kort verslag van de raad van 31 januari 2011

Gepubliceerd op: 02 februari 2011 00:00

Vragenronde
Het CDA heeft vragen gesteld over het onderwijsachterstandenbeleid. Vragen en antwoorden kunt u lezen via http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/31-januari/20:00.

Buitenruimte Brede School Oude Dorp (BSOD)
Namens de bewonersgroep Kastanjelaanschool plaatste de heer J. Poot kanttekeningen bij het proces. Hij waarschuwde de raad zich vooral goed bewust te zijn van de consequenties van de besluitvorming. De raad stemde in met het voorstel om Kastanjelaan 2 en 4 aan te wijzen als locatie voor het vergroten en verbeteren van de buitenruimte en hiervoor de nodige financiële maatregelen te treffen. Deze oplossing voldoet nagenoeg aan alle eisen en sluit aan op het advies van de stuurgroep.

Meerjarenbegroting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG)
De raad heeft de meerjarenbegroting 2011-2014 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp goed gekeurd.

Onderwijsachterstanden 2011
De raad is akkoord gegaan met het voorstel om een deel van de niet-bestede middelen preventief jeugdbeleid 2010 ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid 2011 te bestemmen.

Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten
Dit onderwerp komt terug in de volgende raad omdat de raad het niet eens kon worden over de hoogte van de afkoopsom en de manier waarop die berekend wordt.  De raad steunde unaniem een motie waarin BBL het college oproept zoveel mogelijk met verhuurder af te spreken dat woningen via Woonzicht worden toegewezen.

Begrotingswijziging 1 2011
De raad heeft begrotingswijziging 1 boekjaar 2011 vastgesteld.

Gemeenschappelijke regeling Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) subsidies
De raad is akkoord gegaan met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling subsidiëring GGZ voorzieningen.

Subsidie mantelzorg
De raad stemde in met het verstrekken van een aanvullende subsidie voor het leveren van extra producten op het gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.

Bestemming uitkering Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS-gelden) 2005 t/m 2009
De raad heeft besloten een bedrag van € 189.000,- toe te voegen aan de Reserve Sociale Woningbouw om het mogelijk te maken eerder gedane toezeggingen van raad en portefeuillehouder in te lossen, een onderzoek naar woonbehoefte te houden, een woonvisie op te stellen en het  restantbedrag te laten vrijvallen in het jaarrekeningresultaat 2010. Een amendement van CDA en BBL om het restantbedrag toe te voegen aan de reserve sociale woningbouw haalde het niet. De PvdA stemde tegen het voorstel, BBL en CDA tegen het tweede beslispunt.

Nota Verbonden Partijen
De raad heeft de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen Leiderdorp vastgesteld.

Uitwerking aanbevelingen Boeien Binden
De raad ging akkoord met de brief aan Holland Rijnland als reactie op de aanbevelingen gedaan om de onderlinge relaties te verbeteren en de betrokkenheid van college- en raadsleden bij de regionale samenwerking te verbeteren.

Vaststellen subsidieplafonds 2010 in raad 14 maart 2011
Gezien de geplande evaluatie van het subsidiebeleid in de commissie Bestuur en Maatschappij van 28 februari en raad van 14 maart heeft de raad besloten, in afwijking van de termijnen genoemd in de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2008, om de subsidieplafonds voor 2012 op 14 maart 2011 vast te stellen. De betreffende instanties krijgen twee weken langer de tijd hun subsidieverzoek in te dienen.